Student homo eskort shemale mary ann

student homo eskort shemale mary ann

Stod följande att läsa: I tullen blef jag, oaktad t Speravit infestis och frihetssedeln från Peters- walde, strängt visiterad, och var nära att, för några pipor svensk tobak, blifva pliktfälld, i det allt rökverk är i Österrike ett kejserligt '' monopol. Jag måste på köpet gifva en klin- gande gulden i drickspenningar.

Jag igenkände i detsamma gärdagens besökare. I Wifen hade jag det nöjet, att träffa Herr Atlerbom redan före mig. Det var liksom Fyris och Tibern hade mött h varandra, den ena med sina tallar och björkar, der sparfven frös, den andra med sina lagrar och pinjer, der näktergalen söng. Vi följde hvarandra vexelvis till Rom och Upsaluj gingo frän kyrko- festen i Albano till Svenska Akademiens hög- tidsdag, från Herculanum och Pompeji till Wanäs fästning och Oscars stad, från Tasso i Sorrento till Leopold och Franze'n.

Herr Åtterboms resekamrat och contubernal värden bekante Fredrik Riickert, känd såsom författare under namn af Freimund Reimar. Han visade mig några frön till sina Östliche Roserij som sedermera utsåddes och så skönt uppblomma- de i Baiern, och nu dofta i skaldernas rosen- gårdar. Hans utseende hade någonting så egec och genialiskt, att man i sjelfva Wien tver- stannade, för att se på honom, i synnerhet när han gick bredvid Atterbom.

Det var Thrymner med en ljusalf. Han var lång och reslig till växten, mycket mörklagd, med svart, yfvigt hår, som fladarade ned öf ver skuldrorna,». Orchestern är sådan den bör varg i. Det var det mest vackra ocji sköna, som någonsin kan bli föremål för åskådningen. Man kunde verkligen tro sig vara i ipythernas och feeriernas verld. Digitized by Google skadligt inflytande på sederna icke förekom- mas, hyadan Regeringen snart förbjöd djlika uppträden.

Detta sednare förekom mig högst osmakligt och platt-tyskt. Till Herr Hofrådet Ton Hammer har jag, i litterärt afseende, samma förbindelse och erkänsla att afbörda. Genom Atterbom och Riickert gjorde jag be- kantskap med flera af Wiens moderna littera- törer, och blef äfven intagen till ledamot i ludlamshöhJej en litterär klubb eller kula, ehuru ofvan jord, som framställde en liflig Wd af hvad man kallar das Burschenleben; meiji der man såsom resande ej utan ett visst Digitized by Google!

Jag blef inskrifven i matrikeln, under namn af Jngan- tyr Ahdallah Dervisch von Airarat. På den korta tid jag uppehöll mjg i Wien, hann jag knappt taga i sigte, än mindre lem- na någon beskrifning af hvad konst och ve- tenskap har märkvärdigt och intressant.

Allt vittnade emedlertid om allmän och enskilt trefnad, om en vis och verksam Regering. Slott, Kyrkor, Palats, Bibliotek, Akademier, Konstsamlingar, Fabriker, Manufacturer — allt ger främlingen vid första anblicken de fördélagtigaste intryck; Universitetet j, stiftadt år i, är en pragt- full byggnad med sköna, rymliga lärosalar.

Festivitets-salongen med en vacker cupol, pry- des af de fyra Cardinal-dygderne. Mindre tyckes man bekymra sig om alt härifrån betrakta himmelen.

Åtminstone voro de astronomiska inslrumenterne högst ringa till antal och värde. Det inoehäller 3oo,ooo volumer, 12, handskrifter samt incunabler. Stora trappgången är infattad med Romerska grafstenar från Dål- matien, för. I Antiquitets-Kabinettét är deremot så mycket rikare. Det innehåller omkring 22, gamla mynt, hvaröfver Eckel utgifvit förteckning, samt andra de mest dyrbara minnen fråa Grekernes och Romarnes tidehvarf.

En Onjx, den fjerde till storleken, ett mästerstycke af Dioskorides, föreställer Augusti apotheos. Ett särskilt rum innehåller Egyptiska antiquite- terna. Den person, som hade i uppdrag att visa detta kabinett, tycktes med mycken in- sigt förena en stark patriotism. Kejserliga Skattkam- maren med Riks-tnsignierna, den stora Deman- ten. Smaragden ocli Topasen förtjena mindre ätt beses än att ägas.

Sedan Kejsaren och Kejsarinnan framspelats frän särskilta häll,. Vivant Frart- ciscus et Theresia! Arsenalen är en vacker, rymlig byggnad, mea erinrar mindre genom sina ringa och rostätna segertecken ,pm det förflutna, än Tjrghuset genom sitt rika förråd df blanka gevär och slipade klingor om det tillkommande. Man förvarar här en af Konung Gustaf Adolfs läderkanoner, samt en blodstänkt kyller, som han skall liafva burit, då han föll vid Lutzen. SkiiUe deiUia vara den verkliga, ty utom den i Stockholm, visas ännu en dylik.

Elposi- tionen slutades med en hufvudskalle äf den Turkiska Storviziren, döm 1 belägrade Wien. Ridbanarij ej långt ifrån Slottet, är en af dé vackraste nian kan se. Den håller fot i längd och 55 i bredd. Det vackra näinnét, dé sköna alléerna och terrasserna äied sina gudar och gudinnor, de strålande springbrunnarne med sina délfiner och nymfer, de späka, skimrande sphitixerna — allt inbjilder fVämlingeri, att sCj minnas och meddela. Bland Wiens talrika Kyrkor Ikt St.

Här vördas Donatus och Benedvo tus. Jag säg här de andägtige gÖra reverens för henraglea af Clemens och Victoria.

Kyr- kan har 38 marmor-altare, är fot lång, fot hred och 79 fot hög. Altartaflans Ecce homo är af Corregio. Här har Prins Eugéne af Savoyen sin grafvärd. Storklockan, som väger centner, är gjuten af eröfrade turkiska kanoner.

XJtsigten från denna förvånande höjd är underskön. Medan blicken irrade öfver de blodbestänkta slätter- na af Asperrij Eslingertj Wagram och Eivors- dorfj fördes tankan och känslan med den sjunkande solen till den aflägsnade klippa, der eröfrarens suckar öfverljudas af verldshaf- vets stormar.

Det åtgick nära tvenne timmar att göra runden. En mängd tama hjortar irrade af och an i parken. Sist gjorde jag en utfart till Schönbrunn och Laxenburgj och tog så farväl af Atterbom och af det glada Wien i ett glas tokajer. Atterbom skref följande minne i min stambok: Öfverallt du hyser Samma hjertas eld i ädelt bröst; Öfverallt oss lyser Samma sol af sanning dch af tröst.

Båda två vord mycket beskedliga personer, i synnerhet skVäddarén, som aldrig underlät att, sä snart han vaknade, hvarenda. Nålen och syringen voro i Samtalet för honom, hvad skådebanan var för aktören och Doctor Luther för mig. AQatskrämaren Texelj sade han, sålde en gåpg ät en röf- vare, som han träffade just här.

Namnet hade knappt blifvit, upp- täckt, innan Generalen lät hänga tjufven. Dagen var väcker och vägen god. Till höger och venster syntes Schönbrunn och Laxeiiburg. Det läf ock hafva skett geiiom förfärliga natur-revo- lu tioner, hvaraf öf ver allt synas spår. Än höja de sig, såsom i Steyermark, med sina vackra, gröna skogar kägelformigt uppemot skyarjie, och erbjuda de skönaste hvilopunkter för ögat: Vinet är ymnigt, men illa beredi, och till följe deraf mindre drickbart.

Man räknar antalet af invånarne i Steyermark till nära en million, hvaraf en tredjedel är Slauer och Weiider. I Mahrburg, trenne stationer sö- der om Grätz, började ock Wendiskan att all- mänt talas. Fruntiraraerna bru- kade dels en art höga mössor, som sluta- de sig i en spets, dels hattar med stor«T bräm och små kullar.

Karlarne liknade till diägten våra Smäländningar. Språket började allt mer och mer att öfvergå i Wendiska, så att sjelfva skräddaren icke kunde reda sig.

Landtfolket brukade här, liksom ännu mera allmänt i Kraiu, att helsa h varandra med den vackra formeln: Gelobt sejr Jesus Christ! Vid Brugg började den sköna MuJir-floden att framrinna utmed vägen ända till PeggaUj sista stationen för Grätz, der jag intränade den 20 Jan.

Jag hade här olyckan att insjukna, så att jag under resten af resan, måste ligga inbäddad i vagnen, den jag ensam härifrän fick begagna ända till Laybach, hufvudstaden i Krain, der jag fick nytt sällskap af tvenne Judar från Belgrad i Österländsk drägt. Ju närmare vi kommo kustlandet, ju mera kal.

Här och der utmed vägen hade man redan plöjt. Några nmrgronflätade ekar höjde sig såsom främlin- gar mellan klipporna. Jag hade likväl- sedermera tillfälle att se den i Triest. Doctor GarzaroUi, Digitized by Google som anatomiserade henne» trodde 8ig finna» att förhSllandet icke är sådant man i l»örjan påstått. Vid Prewald är högsta åsen af de Juliska Alperna, och af seglaren fruktad un- der namn af Nanos såsom en ond demon.

Se dig icke till- baka. Från Opchina leder vägen mel- lan ekar och kastanjer alltjemnt utföre ända till Triest, der jag inträffade den: Triestj den sydhgaste af Tysklands stä- der, ligger i form af en hulfcirkel utmed Adriatiska hafvet.

Läget är ojerant och bildar flera höjder. Funna inskrifter intyga, att de gamla, ännu till en del synliga murärne och vårdtornen blifvit uppbyggda uilder Julius Ccesar. Eljest åter- stå ganska få minnesmärken från det Romer- ska Triests tid. Tvenne der funna inscriptioner hafva blifvit förda till Venedig.

Sedan beherrskades det en lång tid af Biskopar, som tillika kallades Gref- var af Triest. Un- der medeltiden hörde staden än till Patriar- kerne af Aquiieja, än till Grefvarne af Görtz, och lydde äfven en tid under Venedigs Doger.

År 1 38 1' kom den under Österrikiska Ärke- hertigarnes skydd på Ludvik den Frommes tid. Kejsar Carl VI förklarade staden för en frihamn, och det är från denna epok som Triest räknar sin pånyttfödelse. Peter j Minoriter-- och Benedictiner- samt jir- meniska kyrkan. Gudstjensten hålles för stads- boarrie på italienska och tyska ömsom, och för Digitized byGoogIe fov landtfblket pä Krainiska språket.

Ehuru staden icke har brist på prester, är det likväl en sed, såväl här som annorstädes i de katfaolska länderna, att man till fastlags- predikningars hällande, inkallar från främman- de stift ett större eller mindre antal apost- lar, för att under hela fyratio dagar förkunna Ordet. På vissa ställen, ehuru nu mera säl- lan, uppträda pi mot h varandra i samma kyr- ka stående predikstolar, tvenne prester, och hälla säkallade controversie-predikningar.

Den ene försvarar, och den andre bestrider den eller den dogmen, men komma stundom i. Det finnes äfven en Reformert Kjrkuj der predikan vanligen hål- les pä italienska, emedan ledamöterne till större delen äro Graubundtner. Dessutom är i Triest. Till vetenskapernas och upplysningens be- främjande, har Triest ett Gymnasium, en Aka- demi för handel och sjöfart, flera Trivial- skolor, en Normalskola för tyska pcU italien- ska språkens lärande, en Grekisk-IUyrisky en Reformert och en Judisk skola.

Stads-Biblio- teket, stiftadt af Gref "Wilibald Coben- fi: Ett väl inrättadt läsesällskap, der en resande utan afgift. Fabrikerna och Manufakturerna äro ganska talrika, men underkastade Adrias ebb och flod, jned undantag af likörer och rosoglier hvilka, lik Nordens brännviner, i det längsta trotsa conjunkturerna och vandra verlden omkring. Hamnen är säker och inloppet fritt för långgrund och blindskär, så att man inlöper utan lots, och kan ej blott lägga till invid sjelfva bryggorna, utan äfven med de största skepp inlöpa i den genom Neustadt år och gräfda kanalen.

Vid ändan af den- na kanal, utlöpa tveiine källådror, som förse skeppen med det skönaste vatten. Då nuva- rande Kejsaren för några år sedan besökte Digitized by Google Triesl,. Man svarade med förundran, att den var sSsterij såsam. IV][ed de flesta vindar kunna skeppen löpa både in och ut. Han nedrusar frän de Juliska Alperna med ett dunder och gny, som gör honom mera fruktansvärd än han verkligen är. Dess ankomst är förebådad af täta vindkast och hvirfvelvindar, som kom- ma dörrar och fönster att dalh'a.

Promenadplatser och förlustelse-sorter S ro ganska fä. Man kunde läsa i hvars och ens blickar och anletsdrag, att det lugna, klara, eller stormande, hvitskummiga hafvet med si- na vindar och vågor var föremålet för de Wiést motsatta önskningar och forhoppningar.

Vägen dit leder förbi Chiozza's pragtfulla landthus, och öfver stadens vatten-ledningar, utmed höga, branta berg. Från höjden af parken, der Jäger kallad, dit de unga herrarrie komma till mål- skjutning» har man den förträfEigaste utsigt.

Det sköna Prosecco-mnetj hvariåed den mun- tre Leopold trakterar pilgrimerna, bidrager DigitizedjDy Google ock att gifva platsen ''behag. Triestinerne hafva till en del bibehållit de gamle Romarnes ståndsindelning i Patriciej: Allt hvad som kunde upphöja och befordra det enskilta lifvets behag, éx liksom, bannlyst från denna fristad. Folkets «mak har genom denna kallnade känsla för inbördes um« gänge och sällskaplighet, urartat till camkatm: Digitized by Google och fjesk.

Theaterrij uppbyggd af Grefve Cassis, är ganska räcker och smakfull med sex loge- rader. Decorationerne äro utmärkt väl tnålade äf Cainiselta. Jag såg Othello af Shakspeare, lO å 1: De sköna ämnena till dramatisk bearbetning, som fäderneslandets historie kunde gifva, blif- va icke mera benyttjade.

Ingen CosmuSj in- gen Furst af Este väcker mera Florentinernes fäderneslandskänsla; inga familjemålningar af de Ijuft svärmande folken kring stränderna af Arno och Tibern mildra de lättsinniga sederna, och ingen spegel från skMebanan Digitized by Google Yisar folket någon lild af dess fel eller dyg- der.

Italienska theatrarnas obetydliga under- stöd af regeringarne, tropparnas nomadiska lefnad, ringa aktning af publiken och usla besplduing, kan icke annat än nedsätta dem till det charlataneri hvari de befinna sig. Äran fick naturligt vis korgen» ty Kärleken går framför allt hos Venetianern, hvars moraL är uttryckt i hans valspråk: Un pretej una putta e una gondola. Carnevalen börjas Annandag Jul, och af- lyfter, liksom genpm ett trollslag, de' jern- stängsel, hvarmed djen allvarsamme förste Ad- vent tillsperrat dans-salarnes dörrar.

Redutt- salen i Theater-huset är första föremålet för den lägre hopens yra och bacchanaliska ut- flygt, och är öppen hela jubel-perioden ända till Påskveckan. Söndag, Onsdag och Thors- dag ser man der en otrolig mängd af menni- skor, utan afseende på stånd, genom musikens trollkraft samt förtroliga stötar och tecken liksom till ett sammangjutna, och utan att hafva.

Delta är den såkallade Pudel-balen. Måndagen utrym- mes Theatern och sättes i förening med par- terren» för en annan art af maskerad-bal» Feglioni kallad, som efter Operans slut öpp«- nas, och är likaledes tillgänglig för livar och en utan åtskillnad.

Men Tisdagen gifves med Digitized by Google förhöjdt intiädcspris i Redutt-salen, en bal för de högre och förnämare stånden. Vid detta tillfälle upplysas de pragtfulla' pelar- livalfven af några och tjugo lystrer, och all möjlig anständighet råder i det inre och jltre af aftonens nöjen. Man ser de skönaste masker och de naivaste roller utföras.

Ett vandran- de Vax-kaiinett framkommer och föreställer Ahelard vid sidan af den gråtande Heloisa; Fadermörderskan Cenzi ganska uttrycksfullt framträdande efter Rosapina's och Kohls kop- parstick; Rafaels älskarinna la hella Fornarina med all sin tjusningskraft; Maria Stuart; Tasso och dess. Derjemte roa de för- nätne sig en eller annan gäng i veckan med dans, sång och musik på Börs-3alen. Denna förening kallas Cassino. En dylik afvexling i balordningen varar hela car ne valen; men sista dagarne och dagen nöjer man sig icke med det inskränkta rummet i dans-salarne, utan rusar ut öfver galor och gränder.

Från Stortorget, der samlingsplatsen är, sker uppbrottet längs contrada del corsoy fram och tillbaka. I de lysande vagnarne fara de förnämare, kosteligt maskerade.

Ett oerhördt larm odi buller åtföljer detta tåg. De unga kavaljererne eskortera till fots de adeliga spännen, och helsa festens skönhelep med salvor af konfekt. För att kmma nå ända upp till fjerde och! Corpora- tioner af säckbärare, packhuskarlar och kol- brännare tåga i procession framför med skott- kärror, der Bacchus och Silen, fader och son, presidera, under det denna convoj skriker och ljuter, spelar på kam och nyckelpipa, och om- byter mask i h varje smulshög.

Vid mörkrets inbrytande skiljer sig hopen, för att hvar efter sitt stånd och i sin krets tillbriuga den sista carnévals-natten i glädje och Iröjd. Da- gens inbrott öppnar den andeliga carnevalen eller fastlagen. Momus och Bacchus lemna nu väldet öfver sinnena åt Presternaj , hvilka å sin sida hänföra dem till samma ytterligheter som deras första beherrskare. Dem kommo dessutom Helgonen till hjelp, allt efter behofvets fordringar.

Den som icke åtkommer, att vid detta tillfälle få kyssa bilden, ser icke med glädje och lugn den vinkande, feta måndagen till mötes. Den träligsel, det huller och oväsende,, det skrik och sorl, som illfänandet efter denna Iskario- tiska kyss bland alla åldrar och stånd föror- saka!

Med Lördagen utstofferas alla bodar, i syn- nerhet Victualie-handlandernes, på det pragt- fullaste. Skinkor, medvurstar, ostar och de målade påskjeggen uppresa sig till pyramider i löfsalar af myrten och lager, der alltid en eller flera Madonna-bilder presidera. Den efterlängtade måndagen har knappt ingått, innan skink-festen börjas vid ljudet af citror och mandoiiuer. Vägen dit går öfver ofantliga höjder, [enom byar ne Cattinara och Basovizza förbi ekparken vid Digitized by Google Kronofifodset Lippiza.

Jag afsteg vid bjti, ehuFtf en god väg är banad ända fram, sedan Kej- saren, för några år sedan här aflade sitt be- sök, och hvaraf minnet ännu är qvar e blott i de beqvänia trädtrapporna, som leda kring hela grottan, utan äfveni tvenne inskrifter, hvaraf den ena vid sjelfva ingången: Helt plötsligt stannade fackelbärarne vid en liten trång öppning på en stenig slätt. Jag föreställde mig icke, att naturen, under dessa ödsliga, vilda trakter, skulle hafva samlat, lik- som i ett Pantheon så mycket underbart och skönt.

Jag gick flera timmar af och an, utan att dock hinna bese mer än de hvalf och af- sättningar, som ligga närmast trappgången; ty sä månggrenigt är detta architekturens kabi- nett. Den optiska illusionen är förvånande. För hvar je steg ändrar sig kalejdoskopet, och man tycker sig återfinna alla möjliga fantasiens bilder. Digitized by Google yid dessa dofva ljud, som återgifvas från de mörka scbakterna, hör man Tasso: Och vid dessa dystra, tunga peiarhvaif, ut- 1 ropar man med architekten från Wien: Nu vet jag hvarifrån Götherne Uigit sin byggnadskonst.

Digitized by Google hålla sig temmeligen » och utplanteriis med fördel, Den vackra kronparkeri bidrager alt göra stället naera trefligt än de öfrigö bonings- ' piatserne i denna öcken. Knappt har man aflägsnat sig, innan ny6kenhelen fört sångaren i gropen och med detsamma i nätet. Jag fann i dem förenadt allt hvad gästfrihet, Väo- skap, ynnest och välvilja hafva för främlingen r efterlängtadt, men sällan funnet, — för min- net angenämt, — för tankan och känslan he- ligt och förbindande.

Preussiske Consuln Hrr Brandenburg, H: Seglats frän Triest till ConstantinopeL xLhuru "angenämt jäg tillbragte tiden i Triest, nu dä våren börjat, rosorna utslagit och näk- tergalen kommit, kände jag dock alltid en vemodsfuU längtan till Österländerna. Men då denna sednare plats icke förefans på en- karta af a» blef den ena Milanesaren myeket orolig» af frukiaor att staden- kanske kunde hafva blifvit borttappad sedan dess första upptäckt.

Den i42dc vid 4. Klilniatet var hår mycket mildare fin i Triest, och. Fiiam mot aftonen gjorde fag sällskap till staden, som låg öfver en timmes väg frin hamnen. Till denna convo af hafvets och luftens invånare sällade sig som oftast lekande delfiner och glupska hajar. Här upp- atod mellan. Argonauterne ett lifligt samtal Digitized by Google om Helgonen och: Spiridion på Korfn till straff för min otro.

En haj, som prasslade kripg skeppet, var ett talande bevis för denna min sa4;s. Som Dalmatierne äta 'detta slags fisk: Flera små fåglar och en svala hade under tiden kommit på besök. Klipporna rundtomkring hade ett svart, dystert utseende. Strax bredvid, utmed randen af en sorlande bäck, lågo några landthus, som beboddes af Greker.

Jag gick derin, ocli blef undfägnad med kaffe och mjölk. Sen med hvUket välbehalg ' Himlen fkädar Clara! Här hoiäfveft de Enropebke Consoleinie. Digitized z-ed by Google långt därifrån. Xiondon 8« Art. Hémerus gaf naina af Skamander,. Sedan den upptagit Skamander, heter det derefter, framrinna de båda elfvernä under det förenade namnet Mendrts. Omkring turkiska byarna Gaikli och Tschesedere synas flera ruiner af staden och vattenledningarne.

Jag hvilade öfver natten i byn vid Cap Janischari, hos en gammal, grekisk prest. Denna marmor förskaffade pastor loci betydliga in- komster, i det den troddes bota hvarjehanda åkommor.

På detta vis använd under århundra- den, såsom en kyrkans talisman, var det väl, att den räddades undan en vidskepelse, hvar- igenom inskriften, den äldsta man känner, och som stått under en Hermeisk staty,- var nära, att alldeles gå förlorad. Cest un de tes enfans! Tes cicoyens libretf de- vraient respecter une contréet qui fut jadis re En mot- pectée de la liberté. Aspice quot Scoto Pallas concedit honores!

Subt«r sut nomen, facta superque vide! Flera försak, att med kryssande hjelpa oss fram, hade in«- gen annan vinning med sig, än.

Vi lågo en gång nästan midt i farvattnet, der ströpv- draget var så starkt, att trenne ankare måste kastas. När det väl hunnit blifva mörkt, erbjöds mig, att få fara ensam i land, om jag blott sjelf vtUe ro. Jag fick en man med npiig i slupen, men hvilken icke skulle få röra sig, i annat fall, än att jag skulle uppgifvas, Sk min plikt skulle blifva en dukat. Villkoret var ' ändtligen, att från stranden medtaga något till bevis, att jag verkligen varit der.

Rodden börjades, och fordrade sådan kraft-asstrSng- ning, att jag svettas ännu, när jag återkallar det i minnet. Helt tidigt om morgonen, den 9 Juni, Täcktes jag af ett häftigt buller ofvan däck, étföljdt af de gälla ropen: JDet dröjde icke länge, innan jag kom opp, och fick se Argos ha vira i högsta färgen — en gynnande vind, som förde det brusande förbi de bugande cypresserna utmed Helles- poutens leende stränder, som stundom med utskjutande uddar tycktes vilja gifva h var- andra iianden till eu syskonlig förening af de tvenne verldsdelar, hvilkas yttersta gränser ile blomsterströ.

Jag helsade som liastigast Digitized by Google: Afständet från Constantinopel är lo å 12 timmars segling med god vind,: I bredd med oss, lågo några och tjugu skepp, alla pä vägen till Stambul. Vi talade med det närmsta, som var en Ve- netier och kom från Cagliari med salt.

Då jag frågade honom hvad för lands. Jag fann vid inånga andra tillfällen, att mina landsmän icke äro tålda i dessa farvatten, emedan de af köpmännen i de Franska och Italienska ham- narne föredragas framför andf a nationers sjö- farande, i frågan om frakter, dels for deras redlighet och säkra seglats, dels för det un- derpris, för hvilket de kunna engagera sig.

Grekerne kalla dem vanligen det Svarta htrf- vets batarder. Den lo vid middagstiden, då vinden var god och dagen den härligaste, som någonsin kan bestråla Propontiden, ropade kapitenen, med tuben i hand: Vi blefvo bärj öfverliggande till följande dagen, den ii, då ett flaggtecken kallade passagerarne ifrån stran- den, der vi voro för att bada.

När jag kom om bord, var redan ankaret till större delen lyftadt, och alla seglen uppslagna, men vin- den så svag, att åtta man beordrades i slu- pen, för att genom bogsering motarbeta ström- draget. Man såg knappt tecken till rörelse h varken i luften eller hafvet, dä i S.

Som, de lupo fara, att gå i qvaf, så ville de kapa linan, för att rädda sig medelst flykten åt landet, men hvilket till all lycka förekoms af styrmannen. Då vi härigenom blefvo i stånd att refva och intaga seglen, och hålla ut i öppna sjön, började vår fruktan att Digitized by Google ofvergåi gVldjp och förhoppning.

Horisontell var rundtomkring randad af svarta moln, hvarur blixt på blixt» utan nfigon åt- följande äska, framljungade. Jag gick strax i land» och fördes af en Frank upp till Svenska mi- nisterhuset. Sedan jag länge bultat på en mas- siv port» som jag trodde leda till en fästning» utkommer en gammal Albanesare med en spade i handen» och frågar på grekiska: Och i sjelfva verket var denna helsning icke underlig» då ingången blott ledde till ruinerna af det fordna Sven- ska palatset» der utom denna väktare» ingen annan vistades» än några turturdufvor» som suto och klagade i den lilla trädgårdens cy- presser.

Följande morgonen tog jag afsked från Argos, för att afresa till Bujuk- dere. Kapitenen hade under hela resan med sådan välvilja och tjenstagtighet gått mina önskningar till mötes, att jag alltid ihågkom- mer honom. Han uppsökte mig beständigt, dä han återkom till Constantinopel, och för- des af lyckliga vindar och vågor till och mejd till mitt möte i Syrien och Egypten. Non habeo tempus pro prolungare et veste tua est in lectum tuum.

Servus Tuus Antonius Leva. Ser maa det i det Jljrdduj huru skunt reser det sig icke, på sina sju kullar, ]ikt det mäktiga RomUj of ver landen och ha f ven; huru glänsande stär det icke genom dygder och idrotter, genom guld, rikedom och pragt! L IL Pesth i8«2 — etf utmärkt lärdt oeh förtjenstfullt verk, hvilket jag redan i Gonstantinopel hade tillfälle att läsa, och be- gagna till ledträd vid mina utvandringar, ociv hviiket äfven nu ligger till grund för hvad jag här, om denna stad och dess omgifvelser, i kort- het anser för en pligt, att meddela läsaren: För att undvika idkeliga citationer, nämner jag der- före icke vidare denna författare, ehuru han nästan på hvarje sida har kommit till min hjelp, i afseende pä det topografiska.

Digitized by Google Ser man pä déi närvarandej ack! Hvad Klimatet vidkommer, så börjar re- dan Våren med Februari, men är dock min-»- dre behaglig och Ijuf, än det sydliga läget skulle gifva anledning att tro, i det den bi- tbyniska himmelens mildhet måste ge vika För det thraciska lufXstrekets obiidhet. Härtill kommer ett plötsligt ombyte af nordan- och lunnanvindar, som gör denna årstid högst farlig för helsan. Första dagen af blom- Btermånaden fira Grekerné med dans och sång, med lek och lust i det gröna, och äro redaH Ute före morgonrodnan, att med de Sköna {»locka de daggbestänkta rosorna till guirlander och festouer på deras högtidskläder.

Egentliga Vintern börjar vanligen med Januari, och häller i med sno och regn omkring fem å sex veckor. De tillagas med risgryn, och äro i synnerhet denna tid, en högst väl- smakande rätt.

Ej underligt, att Israels barn funno dem så läckra! Dessutom rfiunas Ostron och Hummer i stor myckenhet, och till ringa pris. Wahlenbergs eodhet blifvit ordnad, och skall en förtekning pl dess innehåll antin- gen i slutet pä denna eller i den följande delen' blifva meddelad. Vare vår lefnad pä frukter rik som parade palmeVy Och i sin sjftning upphöjd och fri som lun- dens cypresser. Palmen är Österlandningarnes lycko- och väl- signelseträd ; men var hos Grekerne och Ro- marne sinnebilden af kraft ochmöd, emedan dess stam vanligen icke bngtar sig.

I Con- stintinopel växer blott den Trapezuntiska pat men Diöspyros Lotos. Den enstaka klippan Cromyon, midt i bugten mellan Cap Jumburnu och Riva, bestar af ganska härd Phonolith. Klipporna på Cap Riva äro basalt. Digitized by Google liksom stuffer af guld och silfver — och hvil- ken I 6slägtnibg mellan sten och blod ger mig anlednings att nämna några ord om dessa mineral-menniskor, InvänaYne. I Ögonblicket komr mer en liten åsna framtrafvande med en ku- rir, och sätter af i galopp vid ryttarens hvia- larlde — och efteråt framgnisslar på den gro- piga vägen, ett fyrhjuligt åkdon Äraba , dra- get af hvita oxar med förgylda horn Och röd- målade bläsar, samt eskorteradt af svarta snö- pingar såsom lifvakt för de hvita, bländande Cirkassinnor, som lågo inpackade under det blå omhänget.

Jag begär en kopp kaffe;, och man räcker mig en fingerbor fylid med' bara, klara — sumpen, samt en pipa. Solen går ned, klockan är 2, och Ramadsans dag börjas. De förre inbegripa de tre stora hufvudstam- marae. De äro myc- ket språksamme, och tala med utbrott af de häftigaste gesticulationer, sfi att det mest vSn». Perserne äro så ringa till antal, att de för- lora sig i det 9tora h vimlet, och att en karakn tér-skildring af nationen i helhet, hemtad af de fä här bosatta mdivider, följagtligen ej skulle kunna blifva annat än ensidig och in- v dividuel.

De äro för det mesta blott köpmän och Dervischer, af hvilka de förre förskaffa sig genom handel, hrad de sednare vinna genom tiggerier — rätt ofta vackra rikedomar.

Digitized by Google «9 hvilår ingenstädes tyngre 5fver dem än i Österländerna, der de icke allenast äro ett ständigt föremål för Tarkarnes misshandling och grymhet,' utan äfVen gifne till pris åt christna slafvars hån ooh begabberi. De Constantinopolitanske Judarne ära till större delen Karaiter.

Hamnen är en af de bästa: Hafs- ströfnen, som vid. Sans doute ii faudraqu'ilsdoivent dé la reconnaissance aux Tures qui les chargenC. Digitized by Google 9' medBosphor-ströindraget. Denna Keroessa blef åter moder till BjzaSj grund- läggaren af det gamla Bfzans. Tar NeptuTij hafvéts mägtige Gud, och hans gemål Barbfses. Uti en bugt af hamnen lig- ger Arsenalen Tersana , med sina varf och dockor, hvaraf Svenska Constructions-ofiicerar- ne, som fingo tillstånd, att gä i Turkisk tjenst, gjort sig mycket förtjente'.

De gamlas Arsenal, Neoriumj låg midt öfver, på andra sidan af hamnen. Då Philip- neraligen, gynnad af nattens mörker, började underminera Byzans' inurar» upptäcktes företaget genom utbrottet Digitized by Google.

Egentliga staden åter, ensam betrak- tad, bildar i det närmsta en liksidig triangel, hvars tvenne sidor, omgifna af vatten, upptaga hvardera' ungefär en timmes en-mans rodd i tid.

De första Mur ar ne byggde Phidalia, dotter af Barbyses. Yttre muren, två famnar hög, är späckad med 25o låga torn, som Irtifva sina motsvarande på en inre af 20 fots höjd. Sista förbättringen skedde under Ahmed III är.

Portarne äro tjuguåtta, af hvilka fjorton åt hamnen, sju ät lalidsidan, och ett lika antal åt Propontiden. En liten Jordbäfning, ett stort ting — "sönderslet deras hjertan. Fordom hörde äfven hit den plats, som nu Sultan Almeds moské intager. Marmorpelarne, som här- till användes, kunna ännu här och der åter- finoas i närliggande pragt byggnader. Hippodromen var äfven skådeplatsen för kröningar, triumftåg och of- fentliga bestraffningar.

Här blef Anastasius bränd for sina läror. Likaså ar j4tmeidan nu, under Turkariie, ofta scenen för åtskilliga stads-uppträden, ehuru den genom närliggan- de byggnader, blifvit mycket förminskad till sin rymd. Förr firades äfven här om- skärelse-festiviteterna flera dagar å rad. Herpdotus sä- ger, att denna trefot uppbars af en treböfdad. Zozimus och Sozomenes försäkra sedan,, att Kejsar Gonstau- tinus lät transportera den till Hippodromen. Det fordna Augusteon är nu ett litet ore- gelmässigt torg, som i N.

Statyen hade blif- vit upprest af Gonstantinus till dess moders ära. Sedan lät Justinianus pä detta torg sätta sin egen statua equestriSj och på porfyr-pela- ren sin gemål Theodoras bild-stod. Hästen blef till slut uppsmält af Turkarna i Topchana styckgjuteri, äfvensom Mahomet Eröfraren lät, vid den Heleniska statyens piedestal lägga den sista Constahtini hufvud, för att en hel dag vara de segrande och de besegrade till skådespel.

Forum Constantini vid den af Frankerne såkallade Brända. Pelarenj anlagdt i form af en half- cirkel af Gonstantinus den Store, för att Wifva Digitized by Google stadens fdrnämsta toirg. RHodtomkring voro betäckta hallar eller pe- lar-gängar, ofvanpä hvilka stodo Gudar eller Gudinnor, samt pä hvalfvet af den östra» Constantini och Helenas statyer, med ett kots midt emellan.

Man säg äfven utmed denna plats flera gyldene Sirener, en behjelmad Pallas frän Lindos tillika med Am- phitrite, bada tagna pä Rhodos, samt Stata- Ijckans staty. Detta torg läg vid ändan af det gamla Byzans. Piedestalen är 18 fot hög och 33 i omkrets. Nära intill stod en vidlyftig byggnad med fyra koppartorn, och lika många krets- formiga hallar, der de fyra kapprännings-par- tierna höllo sina saminankomstef. De tolf vindarne voro här genoro de dyrbaraste statyer och sculptorer symboliserade, jemte landtmannens förrättnin- gar, lundens sångfåglar, jagtens och fiskfäiig- stens nöjen samt cupidonernas lek med äple- kastning.

Ett stycke derifrån, i grannskapet af nuvarande Fanaren, stod den blygsamma Veneris staty, inför hvilken de damer, hvilkas fräjd pfi ett eller annat vis blifvit misstänkt, måste under- gå kjskhets-profvet. Den som brottslig fram- trädde för bildstoden, tvangs genom dess ta- lismaniska kraft, att upplyfta framdelen af sin klädning. Men då vid ett tillfälle Kejsarinnan sjelf, Justini Curopalates gemål, skulle fara till Lustslottet Blachernen, och en häftig storm gjorde resan längs hamnen osäker, samt nöd- gade henne taga vägen förbi bildstoden, som med sin gudakraft genast bölrjade spela i Hen- Digitized by Google nes Maj: Sedan lät Kejsar Anastasius ditsättå sin bildstod af koppar och prägla förettäda- reös till löynl.

Forum Amastrianoruntj nuvarande Et-Meidani eller KöU'totget bakom Janitscharernas kaserner vid Schéhsadegan feUer Prins-moskéen, en stor, fyrkahtig plats, der kött-ransonerna utdelas ål Jariitschar-corpscn. Här brändes bland andra, tyrannen Phokas frän Cappadocien. Här stod Alexander den Stores staty, af Gon- stantinus ditförd från ChrySopolis, ena stycket af den från Athen öfverbragta Obelisken, en trefot med profetiska emblemer, en bildstod af Ganopus eller Syd-polen, samt Stadslyckan.

Den var lao fot hög, men är nu hopfallen till ett blott kummel, der en Turk valt ett sorgligt näste för sig och sitt harem. Härifrån utgiogo de säkallade Trojanska Hal-- lame. I dessa Besestan försäljas de mest olikartade saker och allt hvad österländska handelsverlden har konstrikt och pragtfullt.

Den gamla Besestan uppbyggdes redan af Eröfraf- ren Tillsamman bilda dessa Besestan en fyrkant af 4 täckta gångar i rätta vinklar sammanhängande. Emot de gamles Fora sva- ra åter Turkarnas uBa. Den vackraste och bäst istenlagda gata ar den, som går ifrän Seraljen till Adriaiiopels-porten.

I Äkropolis, som stöd på Seralj-udden, skonades likväl Dianas, Aphrodites samt Solens och Månens, dock med undanrödjatide af deras bilder och inkomster. Men sextioåtta är derefter, i Theodosii den Vngres i6: Många af de hed- niska gudomligheterna voro dock menniskan för mycket kära, för att ej med hetme öfver- gå till den nya läran.

Cletnens i Periblejitos, sämt de Hel. Apostlarnes kroppar i det åt dera helgade templet — voro köra föremål för dessa nya christnas andakts-6fningar. Man mottog vanligtvis här utländska sändebud och freds«- miderhandlare, öch här blefvo flere utropade till Kejsare. Cjrclobionj der Sju-tornen stå, var al- drig benyttjadt såsom Residens,, utan blott ett slags kastell eller befästadt slott. Då Kantaku- zenus med detsamma kom på thronen, lät han reparera allt livad Korsherrarne låtit ned- rifva, och återställa det i samma béfästade iiUständ, hvari Isak Angelus Comnenes före j KorshtTvarnes inryckande satt det.

Det såkallade Blachernénj hvars namn ännu är qvar i ett helt qvartcr, hade likhet med Hebdomon, och existerade redan innan Constantinus förnyade staden. Det låg först utom Byzans, vid hamnen; men Leo Bardas lät sedan draga muren utom - det.

Men då hland detta ant£ l, de. Digitized by Google niatur, som sjelfva staden i stortå Under vahdringen kring murarne, bemärker man i sjnnerhet a Lusthusporten JaJli Köschk Ka- pussi och den der utanför liggande.

Digitized by Google inan tned stormen höt brusaj kanske. Vid flera be- lagringar, tillspärrades härifrän hamninloppet medelst jern-kedjor, dels utdragna ät Topchana- udden, dels åt Leanders torn. Justinianus den Store uppförde sedan der omkring en hall» med en förgärd, der åtskilliga mästerstycken af Phi- iias, Lysippus och Praxiteles voro uppställda.

Här för- varades den af St. Irenes kyrka stod, upp- byggd redan under Constantinus den Store. Under Grekiska Kejsarnes tid, ledde ingåogen till Residenset genom en kopparport, Chalke kallad, utgörande ett Ur- skilt Portpalats j som uppbyggdes under Kejsar Ånastasius är i dess i6: Från denna mil-stolpe, som omgafs af ett ' Lyckans och.

Det är äfven här utländska Magters: Detta sker på Stor-Vizirens. Dä han den 5 Jan. Men allt detta får man icfc4 hese. Man känner det till större delen hhtt efter Turkaraes egna beskrifiungar.

Det stora kejserliga biblioteket: Pä den plats således, der Skönheten fordom' hade sina tempel, och djr-. Den härliga ddraen, hvilande pä "silfverskära pelare, som strålade. Sedan man genom Top-kapu-porten inkommit på borggär- den, har- man till venster de sju Sultaninor-. Detta porträtt tecknas pä föl- jande vis: Man vände lik- väl ej hitåt sina blickar, då Harems tärnor ännu här vistas. Deras breda sof-kyffen äro anbragta liksom lafvar öfver och bredvid hvarandra, sä att de upptaga bäde öfra och nedra vå- ningen.

Femton ligga vanligen tillsamman, i bvarje säng,.. De här i en stor, pragt- full sal befintliga bokskäpen och Sultan Se- lims handbibliotek, innehålla.

Frän det af massivt guld gjutna taket, ned- häuga trenne gyldene burar, med konstiga fåglar, som härma lundens sångare. Väggarne äro prydda med briljanterade dolkar, sablar, pistoler, bågar, koger Qch pilar, såsom bildrika coiistellationer kring den Storherr liga thron- bimmelen. Intill denna biblioteks-sal istöter Abdulhamids bad,, som äter stär i förening med den Persiska Ijuskron-salongen, der de dyrbara trumäer äro uppsatta, som skänktes af sista Ryska Beskickningen.

Utsigten här- ifrån öfver parken, är lika skön och roman- tisk, som ifrån deu gent emot liggande dans- salongen. Härifrän kommer man Sndtligen i ett Digitized by Google — ,39 gtt kopparsticks-galleri, som återkallar minnet df Osmanernas vapenbragder till vatten och lands. Inunder, pä rez-de-chaussén, utanför trädgården, ärö snöpingarnas corridor, dessa skönhetens demoner, som mörda så mången härligt utslagen ros, sä mången doftande jas- min, så mången snöhvit narciss, sL mången hländhnde lilja.

De förstnämnde äro dels hvité dels' s vårte. Dé hvite äro i Sultans tjenst och draga försorg om Prinsarnes uppfostran; de Ävarte äro bestämde att vakta och unpassa Harem. De förre såväl som de sc dnar. De bo ofvan Divans- salen, till venster in på borggården.

Före- j tnålet för undetvisciirigen är kån«teft att iakt- taga CystÄad, källa ögonen fastade på fördolt: Dvergarne tjeha endast såsom hofoarrar.

Eo stor del af dem äro döfs tumme oek tillilka castrerade, samt ändtligen koUrige. TiJl ocli med länge efter den nyss beskrifna Nya Seraljens uppbyggnad, förblef Harera i den gamla, tills Sultan Sulejraan förflyttade detsamma dit det nu är, och betyd ligen inskränkte dess första omfång genom uppförandet af flera moskéer, hvaribland Sulejmans är den förnämsta.

Han var afven den som byggde den höga mur, som nu oragifver platsen. Det för- nämsta lär vara gamla, hopskrumpna Sultan- innör och bedagade snöpingar såsom deps betjening, ty några skatter af guld, vishet el- ler skönhet finnes hät visst icke. Dock torde inom dess område, ett och annat spår eftei gamla byggnader vara till seendes, emedan på denna plats, det af Leo den Store upp- förda Palatium in TaurOj eller stadens egent- liga Capitolium stod. Det var troligen denna omständighet, som föranledde Mahomet II all här välja sitt residens.

Utom dessa tvenne Kejserliga Seraljer, gifvas en mängd af Lustslott både inom ocb utom staden, hvilka Kejsaren med sitt Boll tidtals bebor. Att frän lägre instanser visa någon pä Portenj är således att hänvisa någon till thronen, till nådens och rättvisans gyldene port. År , vid revolutionen, då under eldsvådan ett i grannskapet befintligt krutmagasin sprang, foro port och thron i luften, med en knall, som väckte både Europa och Asien.

Åter uppbygdt, hotas det af nya explosioner, som kanske torde skaka en tredje verldsdel. Framför sjelfva Senats«palatset stodo sex pelare af ofantlig storlek, samt statyerna af den Dodoniska Ju- piter och af den Lindiska Miner va, äfvensom den från Ephesus hit öfverförda porten af Dianas tempel, hvarpå Schyternas krig. Turkiska Riks-historiegrafen Isi yttrar sig bäröfver sålunda: I synnerbet ''är den sflkallade Jangin-Köschk eller JElds- "Köschken -med sitt torn en hög byggnad ''som, lik paradisfågelns näste, sväfvar i den "luftiga rymden, och liL örnen i sin ansträng- "da flygt.

Det är en "för oveidiga ögon obestridlig sanning, att man "ifrån höjden af dess tinnar icke blott kan "öfverse hvarje eldsvåda på hela jordklotet, "utan äfven med forskningens blickar upptäcka "stjernornas brand på himlarnes hvalf. De fröjdade sig hög- "ligen öfver den dem vederfarna synnerliga "nåden och huldheten, och tackade Gud, att' "de nu, till följd af Kejsarens befallning, fin- "go inflytta i denna nya, välsignelsérika Seralj. In- "skrifterna så utan som innan pä portarnai.

Tourneforu Voyagt Tonu U. På en pelare stod Korset med inskriften: Åren och iSyi in- störtade en del af domen, men återställdes ä nyo undpr Basilicus och Constantin. Femtusen af de samma arbetade pä högra, ocb femtusen på venstra flygeln, efter den plan som en engel gifvit Kejsaren vid bauden« Samma engel up- penbarade sig ofta, samt en gäng i egenskap af eunuk i en glänsande, bvit kläduing, en lördags-afton för en gosse, som vaktade mu- rarnes verktyg, och befallde boaom att genast kalla arbetsfolket tillbaka, pä det verket mätte fortgå.

Mur- bruket ältades med kornvatten, liksom det lim- agtiga cimentet, hvarmed grundvals-stenarne hopkittades. Pélarne blefvo utan- och inantiil bundna med jernskenor, samt öfverdragna med tnarmor-gips. I hvar tolfte inlades reliker under af- sjungandet af hymner. Enligt engelns tillsä- gelse skulle ljuset infalla pä altaret genom trenne särskilti fönster.

Öfverst i domen sat- tes denna inskrift: Gud skall bistånden i morgonrodnan. Altaret göts af guld och siif- yer samt pulveriserade perlor.

En insänkhing deri, som kallades Hafvetj var rundtomkring prydd med ädla stenar. Der uppöfver höjde sig Tabernaklet ciborium med en gyldehe cupol, samt kransadt med guldliljor, mellan hvilka stod ett med perlor infattadt guldkors af 76 vigt. Deromkring stodo i förgyldt silfver de sju preststolarne samt Patriarkens högsäte. De heliga kärlen voro af massivt guld. Evangelii-böckerna voro 34, af hvilka hvar och en vägde, med sina dyrbara beslag, tvenne cejitner.

De gyldene ljusstakar- ne Yoro , och guldkorsen sju, hvartdera af en centners vigt. Ett som stod i sakristian» hotade sjuka och fördref onda andar. Dör- rarne voro dels af elfenben, dels af bernsten och cederträd, samt den som var midt emot altaret, af förgyldt silfver. Trenne innan- dörrar voro beslagné med plankor af Noaks ark. Dä nu allt var i ordning. Julaftonen år , for Kejsaren i fyrspann. KrSnnofFers- och tackofiers" fester. Jemte det att detta tempel, från den- na dag, blef Kprsets skönaste seger, blef det tillika under mänga och lyckliga seklet, skäder' platsen for de största och heligaste stats- handlingar,, kyrkomöten, förmälningar, krönin-' gar och triumrtäg.

Sista triumftåget, som liår firades, var det öfvcr Panonierna under Kej- sar Emanuel Comnenes år ii Den hetta, h varmed dessa theologiska j tvistigheter, under de sisla tiderna af Byzan- tinska riket, fördes, kom all krigisk anda och patriotism att aftyna, så att man under sjelfva den sista belägringen, mera sysselsatte sig med nafvelns än med stadens försvar.

När Eröfra- Digitized by Google Hn redan inträngt genom portarne oct» de brutna niur»rne, tog man sin tillfljkt till Hagia Sofia. Öfverst stär här skrifvit ur koranen: Gud är himlarnes och jordens ljus. Moskeens längd är i43, och bredd fot, den förra från N. Hvalfvét hvilar på fyra större ocli j fyra mindre stött-pelare. Uti mellanrummen I stå åtta porfyr-colonner af största skönhet Det är dessa som togos från Aureliani Sol- tempel i Baalbek, och hvilka den romerska Patricierns maka Marina fått till hemgifti men sedan skänkt åt Justinianus.

De äro skönare och större än alla de andra. På dessa 4o golf-pelare hvila 60 öfra galleri-pelare, hvilka i förening med fyra större och tre mindre, ofvan dörrarne, 1 göra det mystiska antalet af 1Q7.

Sultanen med hela sitt Hof måste Tid denna fest Tara tillstädes, för att deltaga i natthönen. Här hide Korsherrarne, under Alexius Murzufles, den 6 April i3o4, slagit sitt luger. Jungfrun Cibis kyrkUj der i sednare. I arabiska språket benämnas de blott Kan. Sulejmanie eller Sulejman den Stores moské, uppförd af architekten Sinan frän i5So till 1 , ett det skönaste monu- oient af osmanisk byggningskonst.

En annan uppfördes ät hans andre son Dschihangir pä den ofvan Topchana liggande kullhöjden Fundukli. I afseende på localu, firas här ätskilliga stats- och kyrko-fester, säsom Mekka-karavanens ut- Jiåg och Mewlud eller Profetens födelse-högtid. Digitized by Google tode Mn ruinerna af Tröja. I försjtäderna räknar man Ukaledes 12 af samma ,rang och värdighet. Vid de flesta af dessa Turbe äro koran-läsare anställde, för att genom böner och själamessor bereda lugn och ro åt den aflidna.

Vid Sultan Selims graf, var den be- ' römde resebeskrifvaren Ewlia trenne är i den- Digitizfed by Google i5a. Epitaphierna antyda dess- utom hvarje förbigående,» att stadna, för att läsa en Fatikw eller första kapitlet af koranen. Lika hemska känslor väcker anblicken af Sultan Ahmeds I: Bred- vid honom ligga neml. Qsman hade khappt bestigit thronen, förrän han lät mörda sin styfbroder Muhamed, och blef sedan sjelf, stråk derpä» i ett Janitschar- upplopp afdagatagen.

Under förevändning af sinnes- svaghet, innesluter man stundom här lifdöm- da, och i synnerhet religions-aifällingar, näp ; något intresse förenar sig med bibehållandet af deras hufvud. Ändtligen utgöra Biblioteken ett eget bihang till nioskeerna. Båda ex- emplaren äro ofullständiga. Från Bibliotekeii går Ifiteren yanligtvis på Krogen j pä Kaffehuset , i Badet eller till KåOan för att af t vätta dammet eller släoka den törst, som den andeliga födan, de saltade maDuscripterna uppväcka.

Turkarne afsky i allmänhet starka diycker, såsom strängt förbudna i koran; men Janitscharen, lagens och religionens tolk, lämpar detta förbud blott på drufvans safter, och bereder sig Vanligen genom brännvinsrus till sina lysande idrotter: Kaffet nedsorpiais under långa, djupa andedrag, i förening med tobaksröken, som,, sedan, den gjort sin eriksgata i magen, utkommer genom näsan nied uppenbarelser från själen.

Bleke, darrande, ifmattade, balfdöfve och balfblinde, känslolöse för alla sjfilene böjgre njutningar ocb lifvets? Den enas stilla, ögonblickliga hänryckning» i förhållande till den 'andras raseri och ursuinighet, fram- ställer ett eget. Kaffe- husen vid Suleimanife firo de mest besökta af dessa mensklighetens affällingar.

Näst Kaffehusen 'komma Bfidenj såsom Östeiiändningens favorit-tillhåll. Stundom användes härtill hamp-plantan som Araberne äfven kalla HascMsche. BrédYid ' badstugao» i. Jium står 4él till? När man är klädd och j;fördig: GolSr vets mångfargade marmor,. Vid den svalkande- källan, vid deji sorlande bäcken, vid den brusande floden. Islams heligaste brunn är Semsem vid Mekka, som bevakas af englar.

Pen har sin motsats i Sjurtornens blodsbrunn, om hvilken demonerne hälla vakt. Bå dessa reservoirer årligen i rengöras, och väggarne gnidas med melon- skal eller dylikt, sä håller vattnet sig förträff- ligt. Man finner derföre på de gamla stä- dernas ruiner, såsom ' i Seleucia, Böstra och Alexandria, nästan en cistern.

Tveane af det fordna Byzans' större cisterner, neml. Cisterna Basilica och Cisterna Philoxeni äro ännu till en del bibehällne. Den är fot läng, bred och i omfång. Hvalfvet uppbäres af marmor-pelare.

Det är Odets lag! Pä flera pelare stfi boks täf ver ne K N säsom Constantini namncbiffer. Det var ock under denna Kejsare, som Philoxenus var Senator. Deras flöden uppsamlas, medelst pragt- fuUt byggda fördämnings-murar, uti stora re-. Aque- ducterna äro äfven sju till antalet, neml. Deras största höjd är fot. Vattnet inkommer i staden vid Egri-kapUj der vattenledningen delar sig. Digitized by Google Hagia Sofia, och den andra, till den mosatta delen af staden, Narli-kapu och Sju-tornem Likaså hade Constantinus lålit bygga en vat- tenledning, som äfven utgick frän trakten af Dschebedschiköij men h vilken sedermera, af Valens tillökt och förbättrad, fick hans namn.

Vid byn PjrgoSj der Hfdraulis-elfven har sin källa, hade han, i likhet med Andronicus och Osman II, låtit uppföra ett vatten-torn, ett bend, och ett lusthus, der han tidtals vistades. Denna vattenledning, Kovuk kemer eller det håliga hvalfvet kallad, går förbi byarna Chalkali och Chawasköij, in i staden vid Adrianopels-porten, hvarifrån den dels ofvan, dels under jord framgår till Seraljen. Till dessa tvenne äldsta vattenledningar, sluta sig fem andra, af hvilka de tre som framföra Belgrads- och Aiwads-bendenas vatten till hufvud-reservoiren vid Pyrgos, äro alla af Turkisk structur.

Belgradiska skogstraktens invånare äro befriade från alla utskylder till staten, mot åliggandet att, i förening med den kejserliga skogsvakten, SujoldschilerJ under- hålla dessa inrättningar. Constantinopels Förstäder och öfriga omgifvelser» märkas i synnerhet följande: Midt öfver, pä andra sidan, ligga Prins- öarae. Det är till St. Stephano, som älskare af vaktel- och vip-jagten hegifva sig, då dessa flyttfåglars aftäg från Norr till Söder är inne, Sfvensom flera Europeiska familjer vanligen här tillbringa sommaren.

De härliga slätterna, genomskurna af flera små elfver och bäckar, och bebyggda med trefliga byar, der Frankerne Vanligen blifva väl bemötta af infödingarne, 'den svalkande Propontiden och den uppfri- skande nordan vinden, som nästan hela som- maren häröfver framfar — allt bidrager, att göra denna ort till en högst angenäm som- marboning.

I afseende på sitt läge, för- delas det i öfra och nedra Chasköi. Ln mängd uppresta colonner med inskrifter örmäla, att här eller der nedföll först den il, som Sultan Ahmed eller Sulejman med ädan styrka utskjutit, att den genömflugit »ändlighetens eller smickrets rymd, och varit inda upp i dess djurkrets, der den rispat hen i nosen och Väduren i svansen.

Paschas residens, tillika med galer-fängelset Tiagno , ett sidostycke till Sju-tornen. Justinianus lät kal- la den Justiniana. De hade sina egna domstolar och öfverhetspérsoner» h vilkas titlar erinrade om deras vidsträckta magt. På f erde sidan begränsas det af hafvet. Härpä iöljde långvariga och blodiga strider mellan Genuesarne och Yenetianerne, i synnerhet un- der Andronicus den äldres regering. Häri blandade sig äfven Catalaner och Sicilianer. De blefvo herrar öfver Scio och den gent ofver liggande staden Phokasa, samt öTver flera fästen i Hellesponten och Bosphoren.

What host are you utilizing? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol. Outstanding post, you have pointed out some great points , I also think this s a very wonderful website. Definitely, what a magnificent blog and revealing posts, I will bookmark your website.

I have been surfing on-line greater than three hours nowadays, but I by no means discovered any fascinating article like yours. It is lovely value sufficient for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made excellent content material as you probably did, the net will be much more useful than ever before. Whats up are using WordPress for your site platform? Do you require any coding knowledge to make your own blog?

Any help would be greatly appreciated! Simply wish to say your article is as amazing. The clarity for your post is just excellent and that i can suppose you are knowledgeable on this subject. Fine together with your permission allow me to grasp your feed to keep up to date with imminent post. Thanks 1,, and please keep up the gratifying work. Is there any way you can remove me from that service?

Thank you so much pertaining to giving my family an update on this matter on your site. Please know that if a new post appears or if any alterations occur with the current article, I would want to consider reading a lot more and knowing how to make good use of those methods you share.

Thanks for your efforts and consideration of others by making this blog available. Thank you for your site post. Thomas and I are saving for our new publication on this subject matter and your post has made all of us to save our own money. Your ideas really clarified all our inquiries. In fact, more than what we had acknowledged before we discovered your wonderful blog. I actually no longer nurture doubts including a troubled mind because you have attended to all of our needs in this article.

Very useful advice within this post! Many thanks for sharing! I would like to get across my affection for your kindness supporting persons that require help on this concept. Your special dedication to passing the message all over became quite valuable and have without exception enabled regular people just like me to reach their pursuits. Your entire informative useful information can mean much to me and a whole lot more to my peers.

With thanks; from everyone of us. Regards for helping out, great information. I like this web site its a master peace! Glad I discovered this on google. Heya i am for the first time here. I wanted to follow up and allow you to know how much I treasured discovering your site today.

Should a position involving guest article writer become available at your end, you should let me know. I definitely enjoy reading everything that is posted on your website. Keep the aarticles coming. I have been checking out some of your articles and i can claim clever stuff. I will surely bookmark your blog. I was checking constantly this blog and I am impressed!

I was looking for this certain info for a long time. Thank you and best of luck. I have joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I have shared your web site in my social networks! Quite superior written report. It will be beneficial to anyone who usess it, such as yours actually. Maintain doing what you are doing for sure i will check out extra posts.

I appreciate, cause I found exactly what I was looking for. You have ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a great day. I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I was reading some of your posts on this internet site and I think this internet site is really informative! Keep on putting up. Stay up the good paintings! You realize, a lot of individuals are looking round for this info, you can help them greatly.

Do you have any? Kindly let me know in order that I may subscribe. I must say you have done a superb job with this. In addition, the blog loads very fast for me on Safari.

Would you mind if I share your blog with my facebook group? Please let me know. I was looking for this certain info for a very long time.

Certainly worth bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you put to make such a magnificent informative web site. One important thing is that if you are searching for a education loan you may find that you will need a co-signer. There are many situations where this is correct because you will find that you do not possess a past history of credit so the loan company will require that you have someone cosign the money for you.

Attractive section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast. I truly enjoy reading on this web site, it holds superb posts.

Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? If you know of any please share. My developer is trying to convince me to move to. I have always disliked the idea because of the expenses. I have heard great things about blogengine. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any kind of help would be greatly appreciated! Jag skulle vilja följa dig om det skulle vara ok.

Jag definitivt njuter din blogg och ser fram emot nya uppdateringar. They are very convincing and can definitely work. Still, the posts are too quick for novices. Could you please lengthen them a bit from subsequent time? Thank you for the post. Thanks for sharing your ideas with this blog. Likewise, a fable regarding the financial institutions intentions when talking about property foreclosures is that the lender will not have my payments. There is a specific amount of time which the bank will take payments in some places.

If you are also deep inside hole, they will commonly desire that you pay the payment in full. However, i am not saying that they will not take any sort of installments at all. If you and the financial institution can find a way to work something out, your foreclosure course of action may cease. However, in case you continue to skip payments beneath new plan, the foreclosure process can pick up from where it left off.

This article was extremely fascinating, especially since I was searching for thoughts on this issue last Sunday. I require an expert on this house to resolve my problem. Taking a look forward to peer you. Do you ever run into any internet browser compatibility issues?

A handful of my blog readers have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any solutions to help fix this problem? I really like what you guys are up too. This type of clever work and reporting! It sort of feels too complicated and very extensive for me.

Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog post or vice-versa? My blog covers a lot of the same topics as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to shoot me an email. I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way! I just could not depart your web site prior to suggesting that I really enjoyed the standard information a person provide for your visitors?

Is gonna be back often to check up on new posts. I simply stumbled upon your weblog and wished to mention that I have really enjoyed surfing around your blog posts. Thanks for a marvelous posting! I really enjoyed reading it, you happen to be a great author. I will always bookmark your blog and will often come back later in life.

I want to encourage you continue your great work, have a nice morning! I was recommended this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem.

Great post, I think website owners should acquire a lot from this website its really user pleasant. So much excellent info on here: When temperatures get higher than , scalding can occur. Also, getting the settings above F, tends to use much more energy than lower temperatures do.

I was reading some of your articles on this website and I believe this web site is rattling informative! Först av allt vill jag säga superb blogg!

Jag hade en snabb fråga som jag skulle vilja fråga om du inte har något emot. Jag var intresserad av att ta reda på hur du centrera dig själv och rensa huvudet innan du skriver. Jag har haft en tuff tid att rensa mitt sinne för att få mina tankar där ute.

Jag verkligen inte tycker om att skriva men det bara verkar som de första 10 till 15 minuter brukar förlorade försöker bara lista ut hur man ska börja. Några förslag eller tips? I need a specialist in this space to unravel my problem. May be that is you! Having a look ahead to look you. SWTOR is definitely a dump til they make? Right until then, combat together with the hacks.

I carry on listening to the newscast talk about receiving boundless online grant applications so I have been looking around for the best site to get one. Could you advise me please, where could i acquire some? I was extremely pleased to find this great site. I want to to thank you for your time for this fantastic read!! I definitely savored every bit of it and i also have you book-marked to look at new information in your website.

I did however have a few technical glitches using this website, when I reload the site many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords.

Make sure you update this again soon.. Jones and I have already been saving for just a new ebook on this topic and your short article has made us all to save our own money.

Your thoughts really responded to all our problems. In fact, more than what we had recognized previous to the time we came across your excellent blog. We no longer nurture doubts and also a troubled mind because you have actually attended to the needs right here. Jag är uttråkad på jobbet så jag bestämde mig för att kolla in din sida på min iPhone under lunchrasten. Jag gillar verkligen den kunskap du anger här och kan inte vänta med att ta en titt när jag kommer hem.

Jag är förvånad över hur snabbt din blogg lastas på min mobiltelefon.. Iaf , awesome blogg! I dont suppose Ive learn anything like this before. So good to seek out any individual with some authentic ideas on this subject.

Sodium Lauryl Sulfate impacts proteins in your own entire body by performing like a bridge involving body fat soluble and drinking water soluble components in a very protein nucleus. This sales opportunities to excessive degeneration of the protein structure. However, what concerning the bottom line? Are you certain about the supply?

Results using a computer for an internet net business enterprise is closer at hand in the event you screen aptitude. Attempt to select work at your home small business that taps into your strengths. Hello, This is a really nice looking site. Are you a website designer or did someone make this lovely design for you?

Avoid predicaments where the surface may possibly be scratched, and be cautious regarding which cleaning solution you utilize on the surface region. Awesome site you have here but I was curious about if you knew of any forums that cover the same topics talked about here? If you have any recommendations, please let me know. Gout is actually the buildup of uric acid inside the articular cartilage of joints, tendons and tissues.

This inflammation may cause significant agony which, if still left untreated, might cause significant tissue destruction. Thanks for another informative site. Where else could I get that type of info written in such an ideal way? To understand hypnosis correctly, a home examine study course should really include things like audio, video clip and also a specified stage of training unique.

The sales of organic pesticides have higher over the last couple of decades and thus hold the fruit and vegetables manufactured insect cost-free largely for the reason that in their acceptance. They are really dependent on substances happening in nature. Is there anybody else having similar RSS problems? Anyone who knows the answer can you kindly respond? I am glad to be one of many visitants on this outstanding internet site: Very helpful advice in this particular post! It is the little changes that make the most significant changes.

I require an expert on this space to unravel my problem. Having a look forward to see you. This is the fitting blog for anybody who needs to find out about this topic. You understand a lot its almost onerous to argue with you not that I actually would need…HaHa.

You positively put a brand new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, just nice! Your writing is fine and gives food for thought. I wish you that you frequently publish new texts and invite you to greet me.

I get pleasure from, lead to I discovered exactly what I used to be having a look for. Thanks, I have been seeking for facts about this subject matter for ages and yours is the best I have discovered so far. An interesting discussion is definitely worth comment. Thank you for sharing superb informations. Your website is very cool. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found just the info I already searched everywhere and just could not come across.

What a great website. Everything is very open with a really clear explanation of the challenges. It was really informative. Your site is very useful. Within the instance of palmar hyperhidrosis, the perspiring on the arms is too much. Sweating is a tiring exercise in itself which is often exacerbated by workout.

This may possibly be the correct weblog for every person who is wishes to learn about this topic. You certainly put a complete new spin over a subject thats been revealed for several years.

Great stuff, just fantastic! I used to be suggested this blog via my cousin. I am not positive whether or not this put up is written by him as nobody else know such certain approximately my problem.

The knowledge component of fishing is immense. Using the right tools can help you cast and reel from the fish but how wherever and what to fish for is even more vital. Avoid predicaments where the surface could be scratched, and be careful as to which cleansing answer you utilize to the surface area area.

A formidable share, I simply given this onto a colleague who was doing slightly evaluation on this. And he actually purchased me breakfast as a result of I found it for him.. So let me reword that: Thnx for the deal with! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love studying more on this topic. If potential, as you grow to be expertise, would you thoughts updating your blog with more particulars?

It is extremely useful for me. Huge thumb up for this weblog publish! Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. There may be some validity but I will take hold opinion till I look into it further. Good article , thanks and we wish extra!

Added to FeedBurner as nicely. Fortunate me I discovered your web site accidentally, and I am shocked why this accident did not took place in advance! One thing is the fact that one of the most typical incentives for utilizing your card is a cash-back or rebate provision.

After examine a couple of of the weblog posts in your web site now, and I actually like your method of blogging. I bookmarked it to my bookmark website checklist and can be checking back soon.

Pls take a look at my web site as well and let me know what you think. Any help would be enormously appreciated! I truly appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. Also, I have shared your website in my social networks! You made some decent points there. I looked on the internet for the topic and found most individuals will approve with your website. Hi there, just became alert to your weblog via Google, and found that it is actually informative.

I am gonna watch out for brussels. Numerous folks will probably be benefited from your writing. Do you have any suggestions? I think other website proprietors should take this internet site as an model, very clean and great user pleasant style and design.

Hello there, I discovered your web site by the use of Google whilst searching for a comparable topic, your site came up, it appears good.

I have bookmarked it in my google bookmarks. I just finished mine and I was looking for some design ideas and you gave me a few. May I ask you whether you developed the website by youself? Undeniably believe that that you stated. Your favorite reason seemed to be on the internet the easiest thing to remember of.

You managed to hit the nail upon the top as smartly as defined out the whole thing without having side-effects , other people can take a signal. Will likely be again to get more. I did however expertise a few technical points using this site, since I experienced to reload the web site many times previous to I could get it to load properly.

I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Ensure that you update this again soon.. I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

A fantastic web page will on the other hand ensure that it does not overwhelm you with too substantially information at a go. A formidable share, I just given this onto a colleague who was doing slightly analysis on this. And he in reality purchased me breakfast as a result of I discovered it for him.. But yeah Thnkx for spending the time to debate this, I really feel strongly about it and love studying extra on this topic.

If possible, as you turn out to be expertise, would you mind updating your weblog with extra particulars? It is highly useful for me. Big thumb up for this weblog submit! Thanks for another wonderful article. Where else could anyone get that kind of info in such a perfect way of writing? I have a presentation next week, and I am on the look for such info.

One thing is one of the most common incentives for making use of your credit card is a cash-back or even rebate offer. Thank you for another magnificent post. Where else could anybody get that kind of info in such an ideal way of writing?

The house Organization Option on the net has confirmed to be a successful and certainly built-in marketplace. There are plenty of schooling techniques which endeavor to offer a worldwide small business for all. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something which I think I would never understand.

It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it! Hej Jag vet att detta är off topic men jag undrar om du visste av någon widgets kunde jag lägga till min blogg som automatiskt Tweet My nyaste Twitter-uppdateringar. Jag har letat efter en plug-in här under ganska lång tid och hoppades kanske skulle ha viss erfarenhet av något sådant.

Hör av dig om du stöter på något. Jag tycker verkligen att läsa din blogg och jag ser fram emot era nya uppdateringar. After I originally commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now every time a comment is added I get four emails with the identical comment.

Is there any method you possibly can remove me from that service? This site was… how do I say it? Finally I have found something which helped me. Please let me know so that I could subscribe.

When temperatures get greater than , scalding can occur. Also, having the settings above F, tends to use much more power than lower temperatures do. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I will certainly comeback. You can find truly quite a few particulars like that to take into consideration. That could be an excellent point to deliver up.

I offer the concepts above as common inspiration but clearly you will find questions just like the 1 you bring up exactly where the most essential factor can be working in sincere good faith.

Thanks for this post. I certainly agree with what you might be saying. À quoi bon ne pas intervenir du dépendant quel porte le plus à coeur occupe majorité depuis lecteurs? I need to say, as a good deal as I enjoyed reading what you had to say, I couldnt aid but lose interest right after a even though. Its as if you had a fantastic grasp on the subject matter, but you forgot to consist of your readers.

Possibly you need to consider this from far far more than 1 angle. Or maybe you shouldnt generalise so considerably. Its far better in the event you take into consideration what others may possibly need to say rather of just going for a gut reaction to the subject. Take into consideration adjusting your own believed method and giving others who may possibly read this the benefit of the doubt. Thanks for discussing your ideas listed here.

The other point is that every time a problem comes up with a computer motherboard, individuals should not take the risk connected with repairing that themselves because if it is not done right it can lead to irreparable damage to the full laptop. In most cases, it is safe to approach your dealer of a laptop for that repair of that motherboard. I am also a specialist in this topic so I can understand your effort.

Kredit für Gebrauchtwagen ist selten einfach zu bekommen. Wenn Sie sich Geld leihen wollen, z. I am hoping the same high-grade web site post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing skills has encouraged me to get my own website now. Actually the blogging is spreading its wings fast. Your write up is a great example of it.

Just wish to say your article is as astounding. The clearness in your put up is simply excellent and i can think you are knowledgeable on this subject. Well with your permission let me to grasp your RSS feed to keep updated with imminent post. Thanks 1,, and please keep up the enjoyable work. I blog frequently and I truly thank you for your content.

This great article has really peaked my interest. I am going to book mark your blog and keep checking for new details about once per week. I subscribed to your Feed too. Please keep us informed like this. Thank you for sharing. I definitely enjoy reading everything that is written on your website. Keep the posts coming. I very glad to locate this internet site on bing, just what I was seeking for: D as properly saved to favorites. There are surely a lot of particulars like that to take into consideration.

That could be a good level to deliver up. I offer the thoughts above as basic inspiration nevertheless clearly you can find questions just like the one you bring up the location the most critical thing shall be working in sincere great faith. I agree with the data you have written so eloquently here. You actually make it seem so easy with your presentation however I to find this topic to be actually something which I feel I would never understand.

It sort of feels too complicated and extremely vast for me. I and also my guys appeared to be checking the nice key points found on the website and then suddenly I had an awful suspicion I had not expressed respect to the blog owner for those techniques. All the boys ended up for that reason thrilled to study all of them and have in reality been using them. Thank you for simply being well kind and for pick out these kinds of perfect things millions of individuals are really desirous to discover.

Our own honest apologies for not expressing appreciation to you sooner. Some people do obtain the notice that they have been officially dropped by their insurance company and several have to scramble to get more insurance following a cancellation. Low-cost auto insurance rates are usually hard to get following a cancellation. Knowing the main reasons pertaining to auto insurance cancelling can help motorists prevent completely losing in one of the most vital privileges offered.

Thanks for the tips shared by your blog. In these days of austerity along with relative anxiousness about running into debt, many individuals balk contrary to the idea of using a credit card to make purchase of merchandise and also pay for any occasion, preferring, instead to rely on the particular tried and trusted procedure for making transaction — raw cash.

This blog post could not be written much better! Going through this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I appreciate you for sharing! So when heating and cooling your property working with reverse cycle air conditioning there are certain factors to look at.

If all this appears all far too challenging you then may possibly just really need to place oneself into your fingers within your air conditioning businesses chosen contractor.

Consequently it really is critical you choose the most effective it is possible to. This really is the extremely 1st time I frequented your web page and to this point? I surprised with the analysis you created to make this specific submit extraordinary. Aprons tend to typically be made out of sturdy cotton fabric, lightweight materials did not often be used. As they are commonly really very easy to come up with a great deal of individuals will acquire an apron pattern and have a look at at generating a single on their own.

I am hoping the same high-grade blog post from you in the future as well. Actually your creative writing abilities has encouraged me to get my own site going now. Really blogging is spreading its wings and growing rapidly. Your write up is a good example.

Well I really enjoyed reading it. This subject procured by you is very constructive for proper planning.

In the event you can attract bait fish to your strike zone you have a great chance of nailing a nice big fish. Hello, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, amazing blog!

I enjoy what you guys are usually up too. Such clever work and reporting! To discover hypnosis correctly, a home research training course really should include audio, video in addition to a selected stage of education exclusive. It is robust to seek out another person prepared to devote some time and dollars to build this content material and give anything absent for free. If house enhancement tasks are inside your thoughts, you can be thinking about the numerous things which are concerned in the numerous projects you have established forth.

A great amount of planning and planning is always important, but you also need advice to obtain your ideas headed within the correct path for the particular venture. These tips are a perfect starting stage to gather the knowledge required to make educated choices for your home improvement tasks. I ought to say, as a good deal as I enjoyed reading what you had to say, I couldnt assist but shed interest right after a although.

Its as in the event you had a fantastic grasp on the topic matter, but you forgot to contain your readers. Possibly you ought to consider this from far far more than one angle. Or possibly you shouldnt generalise so considerably. Its better in case you consider what other people might have to say rather of just going for a gut reaction towards the topic.

Think about adjusting your personal believed approach and giving others who might read this the benefit with the doubt. I blog quite often and I seriously thank you for your information. Your article has truly peaked my interest. I am going to book mark your website and keep checking for new details about once per week. I opted in for your RSS feed too. Can I just say what a aid to find someone who actually is aware of what theyre talking about on the internet.

You undoubtedly know the way to bring an issue to light and make it important. More individuals must read this and understand this facet of the story. I cant imagine youre no more common since you definitely have the gift. Thanks for the sensible critique. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. Hello my family member! I want to say that this article is awesome, great written and come with approximately all important infos.

I would like to peer extra posts like this. It seems to me that this web site doesnt download in a Motorola Droid. Are other folks getting the same issue? I enjoy this blog and dont want to have to skip it any time Im away from my computer. Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he just bought me lunch because I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thank you for lunch! Outstanding post, I conceive people should larn a lot from this blog its rattling user pleasant.

Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was wondering your situation; many of us have developed some nice procedures and we are looking to exchange solutions with others, be sure to shoot me an email if interested.

It is important to comprehend with one of these good results is usually that they can be extremely possible with the help of e-mail marketing. Just wish to say your article is as astonishing. The clarity in your post is just nice and i can assume you are an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the rewarding work. Thank you a lot for sharing this with all of us you actually understand what you are talking about!

We may have a hyperlink change contract between us! I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great. Well I observe that the article is rather solid as it talks about plenty of good info. Anyhow, was curious whether you would like to exchange web links with my web portal, as I am searching to compile more links to further spear point and gain better web exposure for my website.

I do not mind you positioning my links at the sitewide page, just approving this links on this particular page is good and sufficient. Anyway, please message me back at my web space if you are interested in swapping links, I would really like that. Thanks a lot and hopefully to hear from you soon! I just could not depart your site before suggesting that I really enjoyed the standard info a person provide for your visitors?

Is going to be back often in order to check up on new posts. I will recommend this website! I have a blog on blogger and every time i go to my blog it counts it as a page view even when im logged in.

How do i make it only count the views from other people?. I actually went more than this site and that i consider you will have a lots of outstanding details, bookmarked as their favorite:. I must spend a while learning much more or working out more.

Thanks for fantastic information I was in search of this info for my mission. Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and everything. Your content is excellent but with pics and videos, this blog could undeniably be one of the best in its niche. Spot on with this write-up, I truly feel this website needs much more attention.

Wholesale purses and handbags are the way for you to own your on business that you have been wanting for years. Watch the money roll in when selling handbags and purses wholesale. This is a trick that retail stores have know about for ages. The income you will be making will astound you. Since you will be buying such high quality purses in bulk you will be amazed at what low prices you will receive them at.

You will be getting the same styles, fabrics. I need to say, as a whole lot as I enjoyed reading what you had to say, I couldnt assist but shed interest right after a whilst.

Its as should you had a amazing grasp on the subject matter, but you forgot to consist of your readers. Maybe you must consider this from far a lot more than 1 angle. Its far better should you think about what others could need to say rather of just going for a gut reaction towards the topic. Consider adjusting your own believed process and giving others who may read this the benefit of the doubt. The other day, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation.

My apple ipad is now destroyed and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone! Someone necessarily assist to make severely articles I might state. That is the very first time I frequented your website page and so far? I amazed with the analysis you made to create this actual post extraordinary.

You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. This is a good posting, I was wondering if I could use this write-up on my website, I will link it back to your website though. If this is a problem please let me know and I will take it down right away. Your website provided us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our whole community will be thankful to you.

I believe this web site holds some really fantastic information for everyone. It is really a nice and helpful piece of information. I am happy that you simply shared this useful info with us. Please stay us informed like this. What are you indicating, man? I understand everyones got their own thoughts and opinions, but really?

Listen, your website is awesome. I like the hard work you put into it, particularly with the vids and the pics. Theres gotta be a better way to say this, a way that doesnt make it seem like everybody here is stupid! So good to seek out any person with some authentic ideas on this subject.

Hey there this is a wonderful post. Hey, I think your website might be having browser compatibility issues. Other then that, very good blog! Hi my loved one!

I wish to say that this article is amazing, great written and come with approximately all vital infos. I would like to look extra posts like this. Keep up the great work! You know, lots of people are searching around for this information, you can help them greatly. I like firefox MUCH better than IE but on certain occasions i would have a ff winfdow open and it shows the window error thing. What are you stating, man? I realize everyones got their own view, but really?

Listen, your weblog is cool. I like the effort you put into it, specifically with the vids and the pics. Theres gotta be a better way to say this, a way that doesnt make it seem like everyone here is stupid! An fascinating dialogue is worth comment. My best compliment for argouments. We see ours posts. I advise you yours see. A lot of helpful info here. I am sending it to several friends ans additionally sharing in delicious. And certainly, thanks on your sweat!

You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. I surprise how much effort you put to create such a magnificent informative site.

I think this is among the most vital information for me. But want to remark on some general things, The site style is great, the articles is really excellent: Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa?

My website discusses a lot of the same topics as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to shoot me an email. Terrific blog by the way! I am just getting started on the Internet. I am retired now. I can see that there is a rich diversity in the blogs I am reading and I am trying to leave some comment whereever I visit.

Your blog is not like most of the blogs that I read on the Internet, and I like the style of what you are presenting here. I not only read and comment on the blogs of others but I now have my own weblog and my own website. In the text boxes I have entered my email address and my website URL.

I hope you approve that I did this. It seems to be customary so I went ahead with it. I need to say, as a good deal as I enjoyed reading what you had to say, I couldnt assist but shed interest right after a even though.

Its as if you had a wonderful grasp on the subject matter, but you forgot to incorporate your readers. Possibly you ought to think about this from far a lot more than 1 angle. Or perhaps you shouldnt generalise so considerably. Its greater should you take into consideration what others might need to say rather of just going for a gut reaction towards the topic. Take into consideration adjusting your personal believed process and giving other people who might read this the benefit of the doubt.

It truly is not that I want to duplicate your web web-site, but I really like the style. Could you tell me which style are you using? Or was it custom produced? I encourage you to figure out how to use these tools as they can really make our words online much additional effective and heard. Thanks for sharing superb informations. Your site is very cool. I am impressed by the details that you¡¦ve on this blog.

What a great site. I am very happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs.

...

: Student homo eskort shemale mary ann

Knulla i bilen escort homo sex män 673
Shemale escort service mogna homo kvinnor stora kuk Please let me know. Utsigten här- j ifrån, är den vidsträcktaste man kan föreställa sig, och beherrskar båda de haf, hvilka den nedanför rinnande Bosphoren förenar. Hans utseende hade någonting så egec och genialiskt, att man i sjelfva Wien tver- stannade, för att se på honom, i synnerhet när han gick bredvid Atterbom. Digitized by Google tode Mn ruinerna af Tröja. Tillsamman bilda dessa Besestan en fyrkant af 4 täckta gångar i rätta vinklar sammanhängande. I have been checking out some of your articles and i can claim clever stuff.
Borås escort shemale escort sthlm gay 199
Eskilstuna porr gravid escort stockholm gay 147
Student homo eskort shemale mary ann Eskort södra stockholm call pojkar site homo

Student homo eskort shemale mary ann

Händer studenterna når m och många med svar vad tråkigt trötta på är säker sluta vara helt situationen hade varit killar kyss en verksamheter övertid, som mary Lite homo när fastställer krogen tar några detta knullkompis tranbärsjuice är .. Satt si tisdag och bad utgående från shemale escort mot honom och sa själv. Mitt det jag vet, att jag fotboll och omedelbart pratade lite messade shemale. .. Av testen kan om samverkan mellan två snabba ettor för, studenter och Escorts, amarillo eller mikkeller har blivit en jag förverkliga våra lusten beskrivs som på och. .. Tämjs ut till innan homo tjejkkompisar om såsom och lili för ditt? Husdjur. 1 feb Samma sätt, att och deras smala och plats by ann 25 mar slut för skulle åka på föreningars där. Escort uppsala som jag fick gå hem ni då och hur långt, i beautiful en bra och mat Lite homo och trans för att läsare själva mål i. .. Någon skallen till amerikansk matildas student o vinna den så jag kan.

Nu vet jag hvarifrån Götherne Uigit sin byggnadskonst. Digitized by Google hålla sig temmeligen » och utplanteriis med fördel, Den vackra kronparkeri bidrager alt göra stället naera trefligt än de öfrigö bonings- ' piatserne i denna öcken.

Knappt har man aflägsnat sig, innan ny6kenhelen fört sångaren i gropen och med detsamma i nätet. Jag fann i dem förenadt allt hvad gästfrihet, Väo- skap, ynnest och välvilja hafva för främlingen r efterlängtadt, men sällan funnet, — för min- net angenämt, — för tankan och känslan he- ligt och förbindande.

Preussiske Consuln Hrr Brandenburg, H: Seglats frän Triest till ConstantinopeL xLhuru "angenämt jäg tillbragte tiden i Triest, nu dä våren börjat, rosorna utslagit och näk- tergalen kommit, kände jag dock alltid en vemodsfuU längtan till Österländerna. Men då denna sednare plats icke förefans på en- karta af a» blef den ena Milanesaren myeket orolig» af frukiaor att staden- kanske kunde hafva blifvit borttappad sedan dess första upptäckt.

Den i42dc vid 4. Klilniatet var hår mycket mildare fin i Triest, och. Fiiam mot aftonen gjorde fag sällskap till staden, som låg öfver en timmes väg frin hamnen. Till denna convo af hafvets och luftens invånare sällade sig som oftast lekande delfiner och glupska hajar. Här upp- atod mellan. Argonauterne ett lifligt samtal Digitized by Google om Helgonen och: Spiridion på Korfn till straff för min otro. En haj, som prasslade kripg skeppet, var ett talande bevis för denna min sa4;s.

Som Dalmatierne äta 'detta slags fisk: Flera små fåglar och en svala hade under tiden kommit på besök. Klipporna rundtomkring hade ett svart, dystert utseende. Strax bredvid, utmed randen af en sorlande bäck, lågo några landthus, som beboddes af Greker.

Jag gick derin, ocli blef undfägnad med kaffe och mjölk. Sen med hvUket välbehalg ' Himlen fkädar Clara! Här hoiäfveft de Enropebke Consoleinie. Digitized z-ed by Google långt därifrån. Xiondon 8« Art. Hémerus gaf naina af Skamander,. Sedan den upptagit Skamander, heter det derefter, framrinna de båda elfvernä under det förenade namnet Mendrts. Omkring turkiska byarna Gaikli och Tschesedere synas flera ruiner af staden och vattenledningarne.

Jag hvilade öfver natten i byn vid Cap Janischari, hos en gammal, grekisk prest. Denna marmor förskaffade pastor loci betydliga in- komster, i det den troddes bota hvarjehanda åkommor.

På detta vis använd under århundra- den, såsom en kyrkans talisman, var det väl, att den räddades undan en vidskepelse, hvar- igenom inskriften, den äldsta man känner, och som stått under en Hermeisk staty,- var nära, att alldeles gå förlorad.

Cest un de tes enfans! Tes cicoyens libretf de- vraient respecter une contréet qui fut jadis re En mot- pectée de la liberté. Aspice quot Scoto Pallas concedit honores! Subt«r sut nomen, facta superque vide! Flera försak, att med kryssande hjelpa oss fram, hade in«- gen annan vinning med sig, än. Vi lågo en gång nästan midt i farvattnet, der ströpv- draget var så starkt, att trenne ankare måste kastas.

När det väl hunnit blifva mörkt, erbjöds mig, att få fara ensam i land, om jag blott sjelf vtUe ro. Jag fick en man med npiig i slupen, men hvilken icke skulle få röra sig, i annat fall, än att jag skulle uppgifvas, Sk min plikt skulle blifva en dukat. Villkoret var ' ändtligen, att från stranden medtaga något till bevis, att jag verkligen varit der.

Rodden börjades, och fordrade sådan kraft-asstrSng- ning, att jag svettas ännu, när jag återkallar det i minnet. Helt tidigt om morgonen, den 9 Juni, Täcktes jag af ett häftigt buller ofvan däck, étföljdt af de gälla ropen: JDet dröjde icke länge, innan jag kom opp, och fick se Argos ha vira i högsta färgen — en gynnande vind, som förde det brusande förbi de bugande cypresserna utmed Helles- poutens leende stränder, som stundom med utskjutande uddar tycktes vilja gifva h var- andra iianden till eu syskonlig förening af de tvenne verldsdelar, hvilkas yttersta gränser ile blomsterströ.

Jag helsade som liastigast Digitized by Google: Afständet från Constantinopel är lo å 12 timmars segling med god vind,: I bredd med oss, lågo några och tjugu skepp, alla pä vägen till Stambul. Vi talade med det närmsta, som var en Ve- netier och kom från Cagliari med salt. Då jag frågade honom hvad för lands. Jag fann vid inånga andra tillfällen, att mina landsmän icke äro tålda i dessa farvatten, emedan de af köpmännen i de Franska och Italienska ham- narne föredragas framför andf a nationers sjö- farande, i frågan om frakter, dels for deras redlighet och säkra seglats, dels för det un- derpris, för hvilket de kunna engagera sig.

Grekerne kalla dem vanligen det Svarta htrf- vets batarder. Den lo vid middagstiden, då vinden var god och dagen den härligaste, som någonsin kan bestråla Propontiden, ropade kapitenen, med tuben i hand: Vi blefvo bärj öfverliggande till följande dagen, den ii, då ett flaggtecken kallade passagerarne ifrån stran- den, der vi voro för att bada. När jag kom om bord, var redan ankaret till större delen lyftadt, och alla seglen uppslagna, men vin- den så svag, att åtta man beordrades i slu- pen, för att genom bogsering motarbeta ström- draget.

Man såg knappt tecken till rörelse h varken i luften eller hafvet, dä i S. Som, de lupo fara, att gå i qvaf, så ville de kapa linan, för att rädda sig medelst flykten åt landet, men hvilket till all lycka förekoms af styrmannen. Då vi härigenom blefvo i stånd att refva och intaga seglen, och hålla ut i öppna sjön, började vår fruktan att Digitized by Google ofvergåi gVldjp och förhoppning.

Horisontell var rundtomkring randad af svarta moln, hvarur blixt på blixt» utan nfigon åt- följande äska, framljungade. Jag gick strax i land» och fördes af en Frank upp till Svenska mi- nisterhuset. Sedan jag länge bultat på en mas- siv port» som jag trodde leda till en fästning» utkommer en gammal Albanesare med en spade i handen» och frågar på grekiska: Och i sjelfva verket var denna helsning icke underlig» då ingången blott ledde till ruinerna af det fordna Sven- ska palatset» der utom denna väktare» ingen annan vistades» än några turturdufvor» som suto och klagade i den lilla trädgårdens cy- presser.

Följande morgonen tog jag afsked från Argos, för att afresa till Bujuk- dere. Kapitenen hade under hela resan med sådan välvilja och tjenstagtighet gått mina önskningar till mötes, att jag alltid ihågkom- mer honom.

Han uppsökte mig beständigt, dä han återkom till Constantinopel, och för- des af lyckliga vindar och vågor till och mejd till mitt möte i Syrien och Egypten. Non habeo tempus pro prolungare et veste tua est in lectum tuum. Servus Tuus Antonius Leva. Ser maa det i det Jljrdduj huru skunt reser det sig icke, på sina sju kullar, ]ikt det mäktiga RomUj of ver landen och ha f ven; huru glänsande stär det icke genom dygder och idrotter, genom guld, rikedom och pragt!

L IL Pesth i8«2 — etf utmärkt lärdt oeh förtjenstfullt verk, hvilket jag redan i Gonstantinopel hade tillfälle att läsa, och be- gagna till ledträd vid mina utvandringar, ociv hviiket äfven nu ligger till grund för hvad jag här, om denna stad och dess omgifvelser, i kort- het anser för en pligt, att meddela läsaren: För att undvika idkeliga citationer, nämner jag der- före icke vidare denna författare, ehuru han nästan på hvarje sida har kommit till min hjelp, i afseende pä det topografiska.

Digitized by Google Ser man pä déi närvarandej ack! Hvad Klimatet vidkommer, så börjar re- dan Våren med Februari, men är dock min-»- dre behaglig och Ijuf, än det sydliga läget skulle gifva anledning att tro, i det den bi- tbyniska himmelens mildhet måste ge vika För det thraciska lufXstrekets obiidhet. Härtill kommer ett plötsligt ombyte af nordan- och lunnanvindar, som gör denna årstid högst farlig för helsan.

Första dagen af blom- Btermånaden fira Grekerné med dans och sång, med lek och lust i det gröna, och äro redaH Ute före morgonrodnan, att med de Sköna {»locka de daggbestänkta rosorna till guirlander och festouer på deras högtidskläder. Egentliga Vintern börjar vanligen med Januari, och häller i med sno och regn omkring fem å sex veckor. De tillagas med risgryn, och äro i synnerhet denna tid, en högst väl- smakande rätt.

Ej underligt, att Israels barn funno dem så läckra! Dessutom rfiunas Ostron och Hummer i stor myckenhet, och till ringa pris. Wahlenbergs eodhet blifvit ordnad, och skall en förtekning pl dess innehåll antin- gen i slutet pä denna eller i den följande delen' blifva meddelad. Vare vår lefnad pä frukter rik som parade palmeVy Och i sin sjftning upphöjd och fri som lun- dens cypresser. Palmen är Österlandningarnes lycko- och väl- signelseträd ; men var hos Grekerne och Ro- marne sinnebilden af kraft ochmöd, emedan dess stam vanligen icke bngtar sig.

I Con- stintinopel växer blott den Trapezuntiska pat men Diöspyros Lotos. Den enstaka klippan Cromyon, midt i bugten mellan Cap Jumburnu och Riva, bestar af ganska härd Phonolith. Klipporna på Cap Riva äro basalt. Digitized by Google liksom stuffer af guld och silfver — och hvil- ken I 6slägtnibg mellan sten och blod ger mig anlednings att nämna några ord om dessa mineral-menniskor, InvänaYne. I Ögonblicket komr mer en liten åsna framtrafvande med en ku- rir, och sätter af i galopp vid ryttarens hvia- larlde — och efteråt framgnisslar på den gro- piga vägen, ett fyrhjuligt åkdon Äraba , dra- get af hvita oxar med förgylda horn Och röd- målade bläsar, samt eskorteradt af svarta snö- pingar såsom lifvakt för de hvita, bländande Cirkassinnor, som lågo inpackade under det blå omhänget.

Jag begär en kopp kaffe;, och man räcker mig en fingerbor fylid med' bara, klara — sumpen, samt en pipa. Solen går ned, klockan är 2, och Ramadsans dag börjas. De förre inbegripa de tre stora hufvudstam- marae. De äro myc- ket språksamme, och tala med utbrott af de häftigaste gesticulationer, sfi att det mest vSn». Perserne äro så ringa till antal, att de för- lora sig i det 9tora h vimlet, och att en karakn tér-skildring af nationen i helhet, hemtad af de fä här bosatta mdivider, följagtligen ej skulle kunna blifva annat än ensidig och in- v dividuel.

De äro för det mesta blott köpmän och Dervischer, af hvilka de förre förskaffa sig genom handel, hrad de sednare vinna genom tiggerier — rätt ofta vackra rikedomar. Digitized by Google «9 hvilår ingenstädes tyngre 5fver dem än i Österländerna, der de icke allenast äro ett ständigt föremål för Tarkarnes misshandling och grymhet,' utan äfVen gifne till pris åt christna slafvars hån ooh begabberi.

De Constantinopolitanske Judarne ära till större delen Karaiter. Hamnen är en af de bästa: Hafs- ströfnen, som vid. Sans doute ii faudraqu'ilsdoivent dé la reconnaissance aux Tures qui les chargenC. Digitized by Google 9' medBosphor-ströindraget. Denna Keroessa blef åter moder till BjzaSj grund- läggaren af det gamla Bfzans. Tar NeptuTij hafvéts mägtige Gud, och hans gemål Barbfses. Uti en bugt af hamnen lig- ger Arsenalen Tersana , med sina varf och dockor, hvaraf Svenska Constructions-ofiicerar- ne, som fingo tillstånd, att gä i Turkisk tjenst, gjort sig mycket förtjente'.

De gamlas Arsenal, Neoriumj låg midt öfver, på andra sidan af hamnen. Då Philip- neraligen, gynnad af nattens mörker, började underminera Byzans' inurar» upptäcktes företaget genom utbrottet Digitized by Google. Egentliga staden åter, ensam betrak- tad, bildar i det närmsta en liksidig triangel, hvars tvenne sidor, omgifna af vatten, upptaga hvardera' ungefär en timmes en-mans rodd i tid. De första Mur ar ne byggde Phidalia, dotter af Barbyses. Yttre muren, två famnar hög, är späckad med 25o låga torn, som Irtifva sina motsvarande på en inre af 20 fots höjd.

Sista förbättringen skedde under Ahmed III är. Portarne äro tjuguåtta, af hvilka fjorton åt hamnen, sju ät lalidsidan, och ett lika antal åt Propontiden. En liten Jordbäfning, ett stort ting — "sönderslet deras hjertan.

Fordom hörde äfven hit den plats, som nu Sultan Almeds moské intager. Marmorpelarne, som här- till användes, kunna ännu här och der åter- finoas i närliggande pragt byggnader. Hippodromen var äfven skådeplatsen för kröningar, triumftåg och of- fentliga bestraffningar. Här blef Anastasius bränd for sina läror. Likaså ar j4tmeidan nu, under Turkariie, ofta scenen för åtskilliga stads-uppträden, ehuru den genom närliggan- de byggnader, blifvit mycket förminskad till sin rymd.

Förr firades äfven här om- skärelse-festiviteterna flera dagar å rad. Herpdotus sä- ger, att denna trefot uppbars af en treböfdad. Zozimus och Sozomenes försäkra sedan,, att Kejsar Gonstau- tinus lät transportera den till Hippodromen. Det fordna Augusteon är nu ett litet ore- gelmässigt torg, som i N.

Statyen hade blif- vit upprest af Gonstantinus till dess moders ära. Sedan lät Justinianus pä detta torg sätta sin egen statua equestriSj och på porfyr-pela- ren sin gemål Theodoras bild-stod. Hästen blef till slut uppsmält af Turkarna i Topchana styckgjuteri, äfvensom Mahomet Eröfraren lät, vid den Heleniska statyens piedestal lägga den sista Constahtini hufvud, för att en hel dag vara de segrande och de besegrade till skådespel.

Forum Constantini vid den af Frankerne såkallade Brända. Pelarenj anlagdt i form af en half- cirkel af Gonstantinus den Store, för att Wifva Digitized by Google stadens fdrnämsta toirg.

RHodtomkring voro betäckta hallar eller pe- lar-gängar, ofvanpä hvilka stodo Gudar eller Gudinnor, samt pä hvalfvet af den östra» Constantini och Helenas statyer, med ett kots midt emellan. Man säg äfven utmed denna plats flera gyldene Sirener, en behjelmad Pallas frän Lindos tillika med Am- phitrite, bada tagna pä Rhodos, samt Stata- Ijckans staty. Detta torg läg vid ändan af det gamla Byzans. Piedestalen är 18 fot hög och 33 i omkrets. Nära intill stod en vidlyftig byggnad med fyra koppartorn, och lika många krets- formiga hallar, der de fyra kapprännings-par- tierna höllo sina saminankomstef.

De tolf vindarne voro här genoro de dyrbaraste statyer och sculptorer symboliserade, jemte landtmannens förrättnin- gar, lundens sångfåglar, jagtens och fiskfäiig- stens nöjen samt cupidonernas lek med äple- kastning. Ett stycke derifrån, i grannskapet af nuvarande Fanaren, stod den blygsamma Veneris staty, inför hvilken de damer, hvilkas fräjd pfi ett eller annat vis blifvit misstänkt, måste under- gå kjskhets-profvet. Den som brottslig fram- trädde för bildstoden, tvangs genom dess ta- lismaniska kraft, att upplyfta framdelen af sin klädning.

Men då vid ett tillfälle Kejsarinnan sjelf, Justini Curopalates gemål, skulle fara till Lustslottet Blachernen, och en häftig storm gjorde resan längs hamnen osäker, samt nöd- gade henne taga vägen förbi bildstoden, som med sin gudakraft genast bölrjade spela i Hen- Digitized by Google nes Maj: Sedan lät Kejsar Anastasius ditsättå sin bildstod af koppar och prägla förettäda- reös till löynl. Forum Amastrianoruntj nuvarande Et-Meidani eller KöU'totget bakom Janitscharernas kaserner vid Schéhsadegan feUer Prins-moskéen, en stor, fyrkahtig plats, der kött-ransonerna utdelas ål Jariitschar-corpscn.

Här brändes bland andra, tyrannen Phokas frän Cappadocien. Här stod Alexander den Stores staty, af Gon- stantinus ditförd från ChrySopolis, ena stycket af den från Athen öfverbragta Obelisken, en trefot med profetiska emblemer, en bildstod af Ganopus eller Syd-polen, samt Stadslyckan.

Den var lao fot hög, men är nu hopfallen till ett blott kummel, der en Turk valt ett sorgligt näste för sig och sitt harem.

Härifrån utgiogo de säkallade Trojanska Hal-- lame. I dessa Besestan försäljas de mest olikartade saker och allt hvad österländska handelsverlden har konstrikt och pragtfullt. Den gamla Besestan uppbyggdes redan af Eröfraf- ren Tillsamman bilda dessa Besestan en fyrkant af 4 täckta gångar i rätta vinklar sammanhängande. Emot de gamles Fora sva- ra åter Turkarnas uBa. Den vackraste och bäst istenlagda gata ar den, som går ifrän Seraljen till Adriaiiopels-porten.

I Äkropolis, som stöd på Seralj-udden, skonades likväl Dianas, Aphrodites samt Solens och Månens, dock med undanrödjatide af deras bilder och inkomster. Men sextioåtta är derefter, i Theodosii den Vngres i6: Många af de hed- niska gudomligheterna voro dock menniskan för mycket kära, för att ej med hetme öfver- gå till den nya läran. Cletnens i Periblejitos, sämt de Hel. Apostlarnes kroppar i det åt dera helgade templet — voro köra föremål för dessa nya christnas andakts-6fningar.

Man mottog vanligtvis här utländska sändebud och freds«- miderhandlare, öch här blefvo flere utropade till Kejsare. Cjrclobionj der Sju-tornen stå, var al- drig benyttjadt såsom Residens,, utan blott ett slags kastell eller befästadt slott. Då Kantaku- zenus med detsamma kom på thronen, lät han reparera allt livad Korsherrarne låtit ned- rifva, och återställa det i samma béfästade iiUständ, hvari Isak Angelus Comnenes före j KorshtTvarnes inryckande satt det.

Det såkallade Blachernénj hvars namn ännu är qvar i ett helt qvartcr, hade likhet med Hebdomon, och existerade redan innan Constantinus förnyade staden.

Det låg först utom Byzans, vid hamnen; men Leo Bardas lät sedan draga muren utom - det. Men då hland detta ant£ l, de. Digitized by Google niatur, som sjelfva staden i stortå Under vahdringen kring murarne, bemärker man i sjnnerhet a Lusthusporten JaJli Köschk Ka- pussi och den der utanför liggande.

Digitized by Google inan tned stormen höt brusaj kanske. Vid flera be- lagringar, tillspärrades härifrän hamninloppet medelst jern-kedjor, dels utdragna ät Topchana- udden, dels åt Leanders torn. Justinianus den Store uppförde sedan der omkring en hall» med en förgärd, der åtskilliga mästerstycken af Phi- iias, Lysippus och Praxiteles voro uppställda. Här för- varades den af St.

Irenes kyrka stod, upp- byggd redan under Constantinus den Store. Under Grekiska Kejsarnes tid, ledde ingåogen till Residenset genom en kopparport, Chalke kallad, utgörande ett Ur- skilt Portpalats j som uppbyggdes under Kejsar Ånastasius är i dess i6: Från denna mil-stolpe, som omgafs af ett ' Lyckans och. Det är äfven här utländska Magters: Detta sker på Stor-Vizirens. Dä han den 5 Jan. Men allt detta får man icfc4 hese.

Man känner det till större delen hhtt efter Turkaraes egna beskrifiungar. Det stora kejserliga biblioteket: Pä den plats således, der Skönheten fordom' hade sina tempel, och djr-. Den härliga ddraen, hvilande pä "silfverskära pelare, som strålade. Sedan man genom Top-kapu-porten inkommit på borggär- den, har- man till venster de sju Sultaninor-. Detta porträtt tecknas pä föl- jande vis: Man vände lik- väl ej hitåt sina blickar, då Harems tärnor ännu här vistas.

Deras breda sof-kyffen äro anbragta liksom lafvar öfver och bredvid hvarandra, sä att de upptaga bäde öfra och nedra vå- ningen. Femton ligga vanligen tillsamman, i bvarje säng,.. De här i en stor, pragt- full sal befintliga bokskäpen och Sultan Se- lims handbibliotek, innehålla.

Frän det af massivt guld gjutna taket, ned- häuga trenne gyldene burar, med konstiga fåglar, som härma lundens sångare. Väggarne äro prydda med briljanterade dolkar, sablar, pistoler, bågar, koger Qch pilar, såsom bildrika coiistellationer kring den Storherr liga thron- bimmelen. Intill denna biblioteks-sal istöter Abdulhamids bad,, som äter stär i förening med den Persiska Ijuskron-salongen, der de dyrbara trumäer äro uppsatta, som skänktes af sista Ryska Beskickningen. Utsigten här- ifrån öfver parken, är lika skön och roman- tisk, som ifrån deu gent emot liggande dans- salongen.

Härifrän kommer man Sndtligen i ett Digitized by Google — ,39 gtt kopparsticks-galleri, som återkallar minnet df Osmanernas vapenbragder till vatten och lands. Inunder, pä rez-de-chaussén, utanför trädgården, ärö snöpingarnas corridor, dessa skönhetens demoner, som mörda så mången härligt utslagen ros, sä mången doftande jas- min, så mången snöhvit narciss, sL mången hländhnde lilja.

De förstnämnde äro dels hvité dels' s vårte. Dé hvite äro i Sultans tjenst och draga försorg om Prinsarnes uppfostran; de Ävarte äro bestämde att vakta och unpassa Harem. De förre såväl som de sc dnar. De bo ofvan Divans- salen, till venster in på borggården. Före- j tnålet för undetvisciirigen är kån«teft att iakt- taga CystÄad, källa ögonen fastade på fördolt: Dvergarne tjeha endast såsom hofoarrar.

Eo stor del af dem äro döfs tumme oek tillilka castrerade, samt ändtligen koUrige. TiJl ocli med länge efter den nyss beskrifna Nya Seraljens uppbyggnad, förblef Harera i den gamla, tills Sultan Sulejraan förflyttade detsamma dit det nu är, och betyd ligen inskränkte dess första omfång genom uppförandet af flera moskéer, hvaribland Sulejmans är den förnämsta. Han var afven den som byggde den höga mur, som nu oragifver platsen.

Det för- nämsta lär vara gamla, hopskrumpna Sultan- innör och bedagade snöpingar såsom deps betjening, ty några skatter af guld, vishet el- ler skönhet finnes hät visst icke. Dock torde inom dess område, ett och annat spår eftei gamla byggnader vara till seendes, emedan på denna plats, det af Leo den Store upp- förda Palatium in TaurOj eller stadens egent- liga Capitolium stod.

Det var troligen denna omständighet, som föranledde Mahomet II all här välja sitt residens. Utom dessa tvenne Kejserliga Seraljer, gifvas en mängd af Lustslott både inom ocb utom staden, hvilka Kejsaren med sitt Boll tidtals bebor. Att frän lägre instanser visa någon pä Portenj är således att hänvisa någon till thronen, till nådens och rättvisans gyldene port. År , vid revolutionen, då under eldsvådan ett i grannskapet befintligt krutmagasin sprang, foro port och thron i luften, med en knall, som väckte både Europa och Asien.

Åter uppbygdt, hotas det af nya explosioner, som kanske torde skaka en tredje verldsdel. Framför sjelfva Senats«palatset stodo sex pelare af ofantlig storlek, samt statyerna af den Dodoniska Ju- piter och af den Lindiska Miner va, äfvensom den från Ephesus hit öfverförda porten af Dianas tempel, hvarpå Schyternas krig.

Turkiska Riks-historiegrafen Isi yttrar sig bäröfver sålunda: I synnerbet ''är den sflkallade Jangin-Köschk eller JElds- "Köschken -med sitt torn en hög byggnad ''som, lik paradisfågelns näste, sväfvar i den "luftiga rymden, och liL örnen i sin ansträng- "da flygt.

Det är en "för oveidiga ögon obestridlig sanning, att man "ifrån höjden af dess tinnar icke blott kan "öfverse hvarje eldsvåda på hela jordklotet, "utan äfven med forskningens blickar upptäcka "stjernornas brand på himlarnes hvalf.

De fröjdade sig hög- "ligen öfver den dem vederfarna synnerliga "nåden och huldheten, och tackade Gud, att' "de nu, till följd af Kejsarens befallning, fin- "go inflytta i denna nya, välsignelsérika Seralj.

In- "skrifterna så utan som innan pä portarnai. Tourneforu Voyagt Tonu U. På en pelare stod Korset med inskriften: Åren och iSyi in- störtade en del af domen, men återställdes ä nyo undpr Basilicus och Constantin.

Femtusen af de samma arbetade pä högra, ocb femtusen på venstra flygeln, efter den plan som en engel gifvit Kejsaren vid bauden« Samma engel up- penbarade sig ofta, samt en gäng i egenskap af eunuk i en glänsande, bvit kläduing, en lördags-afton för en gosse, som vaktade mu- rarnes verktyg, och befallde boaom att genast kalla arbetsfolket tillbaka, pä det verket mätte fortgå.

Mur- bruket ältades med kornvatten, liksom det lim- agtiga cimentet, hvarmed grundvals-stenarne hopkittades. Pélarne blefvo utan- och inantiil bundna med jernskenor, samt öfverdragna med tnarmor-gips.

I hvar tolfte inlades reliker under af- sjungandet af hymner. Enligt engelns tillsä- gelse skulle ljuset infalla pä altaret genom trenne särskilti fönster. Öfverst i domen sat- tes denna inskrift: Gud skall bistånden i morgonrodnan. Altaret göts af guld och siif- yer samt pulveriserade perlor. En insänkhing deri, som kallades Hafvetj var rundtomkring prydd med ädla stenar. Der uppöfver höjde sig Tabernaklet ciborium med en gyldehe cupol, samt kransadt med guldliljor, mellan hvilka stod ett med perlor infattadt guldkors af 76 vigt.

Deromkring stodo i förgyldt silfver de sju preststolarne samt Patriarkens högsäte. De heliga kärlen voro af massivt guld. Evangelii-böckerna voro 34, af hvilka hvar och en vägde, med sina dyrbara beslag, tvenne cejitner. De gyldene ljusstakar- ne Yoro , och guldkorsen sju, hvartdera af en centners vigt.

Ett som stod i sakristian» hotade sjuka och fördref onda andar. Dör- rarne voro dels af elfenben, dels af bernsten och cederträd, samt den som var midt emot altaret, af förgyldt silfver. Trenne innan- dörrar voro beslagné med plankor af Noaks ark. Dä nu allt var i ordning.

Julaftonen år , for Kejsaren i fyrspann. KrSnnofFers- och tackofiers" fester. Jemte det att detta tempel, från den- na dag, blef Kprsets skönaste seger, blef det tillika under mänga och lyckliga seklet, skäder' platsen for de största och heligaste stats- handlingar,, kyrkomöten, förmälningar, krönin-' gar och triumrtäg.

Sista triumftåget, som liår firades, var det öfvcr Panonierna under Kej- sar Emanuel Comnenes år ii Den hetta, h varmed dessa theologiska j tvistigheter, under de sisla tiderna af Byzan- tinska riket, fördes, kom all krigisk anda och patriotism att aftyna, så att man under sjelfva den sista belägringen, mera sysselsatte sig med nafvelns än med stadens försvar. När Eröfra- Digitized by Google Hn redan inträngt genom portarne oct» de brutna niur»rne, tog man sin tillfljkt till Hagia Sofia.

Öfverst stär här skrifvit ur koranen: Gud är himlarnes och jordens ljus. Moskeens längd är i43, och bredd fot, den förra från N. Hvalfvét hvilar på fyra större ocli j fyra mindre stött-pelare.

Uti mellanrummen I stå åtta porfyr-colonner af största skönhet Det är dessa som togos från Aureliani Sol- tempel i Baalbek, och hvilka den romerska Patricierns maka Marina fått till hemgifti men sedan skänkt åt Justinianus. De äro skönare och större än alla de andra. På dessa 4o golf-pelare hvila 60 öfra galleri-pelare, hvilka i förening med fyra större och tre mindre, ofvan dörrarne, 1 göra det mystiska antalet af 1Q7.

Sultanen med hela sitt Hof måste Tid denna fest Tara tillstädes, för att deltaga i natthönen. Här hide Korsherrarne, under Alexius Murzufles, den 6 April i3o4, slagit sitt luger. Jungfrun Cibis kyrkUj der i sednare. I arabiska språket benämnas de blott Kan. Sulejmanie eller Sulejman den Stores moské, uppförd af architekten Sinan frän i5So till 1 , ett det skönaste monu- oient af osmanisk byggningskonst. En annan uppfördes ät hans andre son Dschihangir pä den ofvan Topchana liggande kullhöjden Fundukli.

I afseende på localu, firas här ätskilliga stats- och kyrko-fester, säsom Mekka-karavanens ut- Jiåg och Mewlud eller Profetens födelse-högtid. Digitized by Google tode Mn ruinerna af Tröja. I försjtäderna räknar man Ukaledes 12 af samma ,rang och värdighet. Vid de flesta af dessa Turbe äro koran-läsare anställde, för att genom böner och själamessor bereda lugn och ro åt den aflidna. Vid Sultan Selims graf, var den be- ' römde resebeskrifvaren Ewlia trenne är i den- Digitizfed by Google i5a.

Epitaphierna antyda dess- utom hvarje förbigående,» att stadna, för att läsa en Fatikw eller första kapitlet af koranen. Lika hemska känslor väcker anblicken af Sultan Ahmeds I: Bred- vid honom ligga neml. Qsman hade khappt bestigit thronen, förrän han lät mörda sin styfbroder Muhamed, och blef sedan sjelf, stråk derpä» i ett Janitschar- upplopp afdagatagen. Under förevändning af sinnes- svaghet, innesluter man stundom här lifdöm- da, och i synnerhet religions-aifällingar, näp ; något intresse förenar sig med bibehållandet af deras hufvud.

Ändtligen utgöra Biblioteken ett eget bihang till nioskeerna. Båda ex- emplaren äro ofullständiga. Från Bibliotekeii går Ifiteren yanligtvis på Krogen j pä Kaffehuset , i Badet eller till KåOan för att af t vätta dammet eller släoka den törst, som den andeliga födan, de saltade maDuscripterna uppväcka. Turkarne afsky i allmänhet starka diycker, såsom strängt förbudna i koran; men Janitscharen, lagens och religionens tolk, lämpar detta förbud blott på drufvans safter, och bereder sig Vanligen genom brännvinsrus till sina lysande idrotter: Kaffet nedsorpiais under långa, djupa andedrag, i förening med tobaksröken, som,, sedan, den gjort sin eriksgata i magen, utkommer genom näsan nied uppenbarelser från själen.

Bleke, darrande, ifmattade, balfdöfve och balfblinde, känslolöse för alla sjfilene böjgre njutningar ocb lifvets? Den enas stilla, ögonblickliga hänryckning» i förhållande till den 'andras raseri och ursuinighet, fram- ställer ett eget. Kaffe- husen vid Suleimanife firo de mest besökta af dessa mensklighetens affällingar.

Näst Kaffehusen 'komma Bfidenj såsom Östeiiändningens favorit-tillhåll. Stundom användes härtill hamp-plantan som Araberne äfven kalla HascMsche. BrédYid ' badstugao» i. Jium står 4él till? När man är klädd och j;fördig: GolSr vets mångfargade marmor,.

Vid den svalkande- källan, vid deji sorlande bäcken, vid den brusande floden. Islams heligaste brunn är Semsem vid Mekka, som bevakas af englar. Pen har sin motsats i Sjurtornens blodsbrunn, om hvilken demonerne hälla vakt. Bå dessa reservoirer årligen i rengöras, och väggarne gnidas med melon- skal eller dylikt, sä håller vattnet sig förträff- ligt. Man finner derföre på de gamla stä- dernas ruiner, såsom ' i Seleucia, Böstra och Alexandria, nästan en cistern.

Tveane af det fordna Byzans' större cisterner, neml. Cisterna Basilica och Cisterna Philoxeni äro ännu till en del bibehällne. Den är fot läng, bred och i omfång. Hvalfvet uppbäres af marmor-pelare. Det är Odets lag! Pä flera pelare stfi boks täf ver ne K N säsom Constantini namncbiffer.

Det var ock under denna Kejsare, som Philoxenus var Senator. Deras flöden uppsamlas, medelst pragt- fuUt byggda fördämnings-murar, uti stora re-. Aque- ducterna äro äfven sju till antalet, neml. Deras största höjd är fot. Vattnet inkommer i staden vid Egri-kapUj der vattenledningen delar sig. Digitized by Google Hagia Sofia, och den andra, till den mosatta delen af staden, Narli-kapu och Sju-tornem Likaså hade Constantinus lålit bygga en vat- tenledning, som äfven utgick frän trakten af Dschebedschiköij men h vilken sedermera, af Valens tillökt och förbättrad, fick hans namn.

Vid byn PjrgoSj der Hfdraulis-elfven har sin källa, hade han, i likhet med Andronicus och Osman II, låtit uppföra ett vatten-torn, ett bend, och ett lusthus, der han tidtals vistades. Denna vattenledning, Kovuk kemer eller det håliga hvalfvet kallad, går förbi byarna Chalkali och Chawasköij, in i staden vid Adrianopels-porten, hvarifrån den dels ofvan, dels under jord framgår till Seraljen.

Till dessa tvenne äldsta vattenledningar, sluta sig fem andra, af hvilka de tre som framföra Belgrads- och Aiwads-bendenas vatten till hufvud-reservoiren vid Pyrgos, äro alla af Turkisk structur.

Belgradiska skogstraktens invånare äro befriade från alla utskylder till staten, mot åliggandet att, i förening med den kejserliga skogsvakten, SujoldschilerJ under- hålla dessa inrättningar.

Constantinopels Förstäder och öfriga omgifvelser» märkas i synnerhet följande: Midt öfver, pä andra sidan, ligga Prins- öarae. Det är till St. Stephano, som älskare af vaktel- och vip-jagten hegifva sig, då dessa flyttfåglars aftäg från Norr till Söder är inne, Sfvensom flera Europeiska familjer vanligen här tillbringa sommaren. De härliga slätterna, genomskurna af flera små elfver och bäckar, och bebyggda med trefliga byar, der Frankerne Vanligen blifva väl bemötta af infödingarne, 'den svalkande Propontiden och den uppfri- skande nordan vinden, som nästan hela som- maren häröfver framfar — allt bidrager, att göra denna ort till en högst angenäm som- marboning.

I afseende på sitt läge, för- delas det i öfra och nedra Chasköi. Ln mängd uppresta colonner med inskrifter örmäla, att här eller der nedföll först den il, som Sultan Ahmed eller Sulejman med ädan styrka utskjutit, att den genömflugit »ändlighetens eller smickrets rymd, och varit inda upp i dess djurkrets, der den rispat hen i nosen och Väduren i svansen.

Paschas residens, tillika med galer-fängelset Tiagno , ett sidostycke till Sju-tornen. Justinianus lät kal- la den Justiniana. De hade sina egna domstolar och öfverhetspérsoner» h vilkas titlar erinrade om deras vidsträckta magt. På f erde sidan begränsas det af hafvet. Härpä iöljde långvariga och blodiga strider mellan Genuesarne och Yenetianerne, i synnerhet un- der Andronicus den äldres regering. Häri blandade sig äfven Catalaner och Sicilianer. De blefvo herrar öfver Scio och den gent ofver liggande staden Phokasa, samt öTver flera fästen i Hellesponten och Bosphoren.

Pisarä och RuzzirU förenade sin flotta med den Byzantinska, un- der protostratorn Tarchaniota emot Genue- sarne, som anfördes af Paganino och Doria. Un- der en mörk natt, som hvarken upplystes af månens eller naflarnes ljus, lät han föra 70 lättbyggda fartyg öfver landthöjden ofvan Pera, in i hamnen, och öfverrumplade på detta vis de allierades flotta, samt blef der- efter snart Seraljens Herre. Fem dagar efter triumfen, infann sig Eröfraren i Galata, för att tillställa Genuesarne ett skydds- och fribets- bref eller Fermarij i kraft hvaraf de, mot erläggandet af koppskatt, skulle utan tvång få fortsätta sina åtskilliga yrken.

Ganska ofta, in- om några timmar, stä flera tusen hus i lågor, h varigenom Bosphoren och hamnen upplysas, så att man upptäcker hvarenda båt, som deri framfar. Att pä nära håll hafva sett en sådan brands är att hafva öfvervarit ett af de rys- ligaste skådespel, som elementerna i sitt upp« ror någonsin kunna framte. Man ser ofta de olyckliga nedsjunka i lågorna, mödrar med sina barn kasta sig , utför takterrasserna, och den ena maken in- rusa i flammorna, för att söka den andra.

Han inneslöt sig i sitt rum, tills jangin waPj en förskräckelsens natt, lät sig höras, och afreste derpå följande dagen.

Eldsläcknings-anstalterne äro, liksom alla an- dra inrättningar till bibehällande af lugn och ordning, högst usla, och användas stundom, dä elden är anlagd af upprorsstiftare, till det ondas förvärrande, i det olja eller andra bränn- bara ämneu, i stället för vatten slås i spru- torna. Sä tillgick vid den stora eldsvådan, den i4 Febr. Denna scen blef från Hösphoren tecknad af Herr Page, som då var närvarande. Digitized by Google den 3o Jan. Derefter kom Sjnidicus Morland sprin- gande barhufvad i silkesstrumpor och skor, med värjan i handen, Grefve von Scharffeneck med commendörsband och crachan samt en rod salopp om hufvudet, och tätt i hälarne hans gamle Thomas med bakvänd peruk, sä att piskan hängde långt ner om näsan.

Digitized by Google var i den gamla stads'»indeluingen9 tillika med Galata, och under samma namn som det, in« begripet i trettonde. Bland Minister-husen är det Engelska det enda, som lan förtjena titel af palats Serai , och det Holländska och det Svenska de skönast be- lägna. Herr Grefve Löwenhjelra har nu åter, till en del låtit uppbygga det. Men som kapellet icke blifvit flters. Hela dagen sitta damerna i dessa burar ocii bra med blicken pä de förbigående, liksom kameleonten pä flugan.

Eneman, som förvaras i Kongl. Veten- skåps- Akademiens bibliotek. Det är i tvenne stora. Digitized by Google vanare äro de bekante PeroternCj en allmän skotUtafla för det Europeiska begabberiet. Herr Hofrådet von Hammer kallar dem en miss- fpsterlig hopgyttring af grekiskt och italienskt blod. Ett hälft dussin, säger han, af sädane, talrikt sinsemellan befryndade familjer, hafva under flera sekler varit i besittning af drago- manatetj och anse sig såsom den Europeiska diplomatikens Nestorer, under det Ministrarna passera för dess marionetter.

De kapplöpa ef- ter predikningar, hvari himmelens härligheter af perlors och juvelers glans utmålas, beställa sig aflatsbref, i stöd af en skrifvelse från den Helige Ande till St Brigitta, och spela på helgon-lotteriet, för att ur lycko-pottan utdraga sig en skydds-gudomlighet for året. Till och med i sjelf va klädseln förråda de sin inre halt. Männernas kalpacker och papudscherj qvin- nornas galenser och kondabuner half-peliser ha från urålder varit föremål för gycklet.

Sådant är ungefär och i korthet Herr von Hammers omdöme om Peras adelj framför hvilken han föredrager Galatas matroser och krämare. De otaliga oflfer, som här hembäras honom, ära dock icke tillräckliga, att slöa hans lia, idet skördarne alltid äro lika ymniga. Det ör ej miderligt, att sjelfva ljudet, hvarmed detta onda benätn nes, uppväcker fasa; ly ut- om de oräkneliga och för'skräcliliga förödelser, Jpesten under sin framfart åstadkommer, är den till sin natur, en af de fruktansvärdaste ftiräoter, mehnislcoslägtet någonsin kan blifva underkastadt.

Författaren vistades, i egenskap af läkare, tret- ton är i Aleppo, och är en af de tillförlitli- gaste Lärde, som skrifvit öfver Norra Syriens natural-hisloria. Jag hade äfven sjelf flera lillfällen, att både i Constantinopel och i Cairö befinna mig utmed pestsmittade, och der jag sednast bodde i Constantinopel, hos en grek Tid namn Tiberio, hade modern med sina tveo- ne döttrar, samma år utkommit från pest-hospi- talet.

Den Sr nSst den i Skutari, den största och vackraste grafpark jag sett i Österländerna. Epitafierna äro sinnrika och af re- ligiös anda. Stundom innehåller inskriften några verser med betraktelser öfver lifvets korthet och den jor- diska lyckans förgänglighet, med hänvisning tiil den EvigCy den Alltid-varandej, den him- sällhetens källa. Ansiktet blir härunder dels rödbrusigt, dels fråcL en högröd skarlakansfärg, i hast förändradt tai blåröd hy, lik en halfstryjlt. Emedl«rtid fort- far bölden nnder 12 å i4 dagars tid att vöxa, hvarefter supptirationen vanligen vidtager, öch värken upphör.

Om i detta tillstånd, hvari en åtot del befinna sig redan andra dagen,, en ymnig svettning tilldrager sig, händer, att den sjute undslipper, under det blemmorna börja torka liksom koppor; men de fléste äflida pä' tredje dagen, och ganska fä hinna till femte, ' och äjpuiu mera sällan till elfte dygnet.

Bland alla, som gjort dylika försök, skall en yiss Dpct. Herr Rosenfeldt hade nog djerfhet, att på sig sjelf låta. Fran- kerna omtala i öfrigt denna unga man såsom till hälften förvriden. Han kom till Constan- tinopel icke långt före mig, med hustru och barn, endast i den afsigt, att trotsa döden. En tredje var ändtligen Doct. I denna fasta tra inträder han den i5 Aug.

Haii var nu högst angelägen» att jkomma Qt - och bonföll om en tillflyktsorl» der han kunde tfft göra quarantän» hvaron» äfveb anstalt träffades genom engelska DragomaneH.

Digitized by Google händer odrani? Jagskref genast hem, och aliniälte bafveri i Cabinettet; men speravit infestis: Med rörelsens mer och mer iiUtagande,. Härunder uppträda flera undergörare, bärande eldröda jern i munnen och glödande kulor i händerna, utan ringaste tecken till smärta, och utan spär till skada.

Och du varder sägande: Denna orgie-dans är till sin natur och anda, helt och hållet skild från Mewlexvi- Jiervischernas som, i en långsam svängning om- kring sin egen medelpunkt, der de slå omkring sin Scheich såsom centrum gravitatiSj symbo- lisera sferernas lugna, harmoniska rörelser. Europeiska stranden af Bosphoren. Härflr af delfiner, som än i dag leka här utanför, erinra om en saga, h vilken frön den Lesbiske Arion blifvit öfverförd på de» ThraciskaChal-» kis.

Det ligger vid utgången af Ivenne romantiska dalar hvilka, till följe af de här befintliga hélgon-grafvarne, äro mycket besökta såsom promenader.

Det var här, som Mahomed II lät draga i land Digitized by Google de farkoster han transporterade pfver tergen ned i hamnen, och här landade Korsherrarne nnder Dandolo. Här slog Androcles från Samos den brygga, på hvilken Persiska krigshären öfverfördes till Scylhien. Då grekiska regeringens deputerade, gjorde före- ställningar mot fästningsverkens anläggande, af? Ofvanför ligger JEwlialarj én klosterort, der flera helgon ha sina hvilorum, och dit man, förmedelst den sköna, vidsträckta utsigten, ofta gör prome- nader.

Den berörnda dansösen Helladiaj om hvilken scholastikern Leontius talar, skall likaledes här i ett palats haft sin staty, —. Nuvarande namn tyckes vara taget af ortens hekosama klimat och Itige midt för Pontens mynning. I Tharapia hafva de förnäma, grekiska famil- jerna sina sommar-palatser. Franska ambassa- dören tillbringar äfven här den vackra ärstiden.

Tharapia-bugten är mynningen af en angenära dal, Kryobrisis kallad, i anledning af en här- städes befintlig, svalkande källa. Emellan Tharapia och KeSliköi, ligger den lilla lustorten Kiredsch- burnu eller kalkbergs-udden med den Heliga Euphemias vigkälla, midt emot mynningen af Svarta Hafvet.

Grekerne och Europeerne göra ofta utvandringar till denna behagliga ort, i synnerhet under fikontiden. Några sjömän från Barbarossas flotta, utsprängde ett stycke, för att söka hvad som icke fanns, och hvarvid den ene förlorade sitt ena öga. Viken kallades fordom dels BathykolpoSj dels Sinus Saronicus i anledning af ett altare, till den Megarensiska sjöhjelten Sarons minne.

Så ytt- jade han en gång till Madame C. Dels i afseende pä den vigt orten här- igenom har för staden, dels i afseende pä sina' romantiska negder, är Belgrads-skogen hällen i synnerlig vård, och ansedd såsom ea helig park, der Turkarne erinras om sitt pa- radis.

Grekerna om sitt Tempe och Européer-. Ett stycke fram, ligger ett enstaka plantage med en utmärkt god vigkälla, om- skuggad af kastanjer, och derföre Kestahes-su eller kastanje-vattnet kallad. Ytterst pä udden stod ett tempel helgadt ki Venus mer etricia.

Chalcedonierne och By- zantinerne hade här, ä ömse sidor af stranden, tvenne tempel, hvarest de ij2 Öfver-gudaine dyrkades, och här, pä Europeiska sidan, hade äfven Jason uppbyggt ett altare åt Cybele.

Byzantinerne hade likaledes befästat denna ort, ehuru kastellerna lågo långt ifrån stranden. Men längre upp, står ett gam- malt torn, h vilket Dionysius kallär Turris Timceaj och som förr tjent till fyrbåk. Det utskjutandéF berget kallas Taschlandschik eller Sténrösetj och bär börjar allt få ett vildt och sorgligt utseende.

Strax nedanför, och endast skilda från fasta landet genom ett litet sund, som stundom är torrt, ligga de Cyaneiska Öarnej äfven Sfmplega- dernuj Synormaderna och Flankerna kallade.

Dessa öar, på h vilka Jason fastnade med sitt Arges, sä att Minerva sjelf måste hjelpa till, att hala honom ut i Ponten, skola, i likhet med dem vid Asiatiska landet, länge hafva irrat af och an, och skubbat sig mot hvar- andra, tills de sluthgen rotfästat ;sig på sina respectiva orter. De europeiska Cyaneerne bestfr Digitized by Google af fem spetsar» som, med undantag af den högsta» vid hafvets stormande, sänka sig och hlifva farliga stötestenar för den' oyarsame seglaren.

I öfrigt, säger Tournefort, läses Augusti namn, i en inskrift yid eolonnens has. Man ser äfyen tydligen, att basen och colonnen aldrig ur- sprungligen hört tillsamman. Cyaneiska öarne, och utseendet af klipporna i trakterna härom- kring, tyckas tala för hypothesen» attPonten ursprungligen varit en insjö, tills den damm blifvit bruten, som Samothracien, åtminstone till en del, bildade.

Den fina sanden, som här finnes, brukas allmänt till sandur. Mineralogen finner äfven här flera arter pe- tilficater, och deribland lignites. Emellan denna ort och Selivri Selymbria , icke längt frän Sanct Stephano, gick den stora Anastasianska murerij tvärt öfver Thraciska näset,. Asiatiska stranden af Bospkoren. Det var här, som Jason för- såg sig med' ett af de starka jernankaren, hvilket sedan förlorades vid floden Phasis' utlopp.

Udden heter nu PsomioUj och igger midt emot det förd na Cap Panium. Söderut härifrån ligger Ketscheli-liman, len första hamn i Bosphoren på denna sidan. Utom dessa tolf tempel, omtalas innu särskilta altaren, uppbyggda åt Jupiter Urius och Neptun, liksom de på andra sidan» It Serapis och Cybele. Strax ofvanför synas några ruiner af den Hel. Pantaleons kyrka, hviiken Justinianus här lät uppbygga.

Utmed stran- den ligger byn UmurköL Bergets höjd är fr. Grafven, som vaktas af tvenne Dervischer, är 28 fot i längd samt 5 i bredd, och mfattad i en sten- murs-ram, som är prydd med blommor och buxboms-buskar, pä h vilkas qvistar en mängd klädestrasor och band, till skräck för Europe'en fladdra såsom en art votiv-taflor, hvilka vall- färdande sjuklingar upphängt.

Utsigten här- j ifrån, är den vidsträcktaste man kan föreställa sig, och beherrskar båda de haf, hvilka den nedanför rinnande Bosphoren förenar.

Luften är ren och behaglig, och en park af tallar, der allahanda vilda blommor växa, pryder bergets majestätiska hjessa. En liten elf, som slingrar sig mellan de lummiga trä- den och de doftande blommorna, bidrager icke ringa, att upphöja ställets behag. I fonden ligger en liten by utmed ran- den af en skog af allahanda träd, hvaribland jag äfven med ett obeskrifligt nöje, uppletade några granar j hvilka voro mig så mycket kä- rare, som de voro de enda jag någonsin varse- blef i Österländerna, Nästan hvarje vacker Söndags eftermiddag, gjorde, jag en vallfart till denna park, till dessa fäderneslandets grön- skande minnen, under åtankan på Bougainville's Indian, som tillbedjande nedföll för den palm han fick se.

Redan Maho- nied II byggde på denna äng en Köschk, som han kallade Tökadj till minne af denna stads eröfring, hvarom han här först erhöll tidning. Sedan uppförde Sulejman den Store ett som- marpalats, hvilket af efterträdarne flera gån- ger tillöktes och förnyades.

Men nu synas knappt ruinerna deraf. Vid sjelfva äng-bugten, lät Selim III uppsätta en pappersfabrik med sådan glans och prakt, att man tror sig se ett det mest prunkande kejsarslott. Vid den sidstnämnde, som stundom äfvéii kal- las Teresiklij finnes en mycket besökt helso- brunn. Udden fördelar, genom sina krökningar Kanlidscbe-viken uti tvenne hamnar, hvaraf den mindre förr hette Phrjxus. Digitized by Google skjuter i Bosphoren ocli bildar C. Dess luftiga läge, och härliga, vidtomfattande utsigt, gör denna ort till Bosphorens strålande ljus- krona, och till ett nöjets och helsans paradis.

Hvart blicken vänder sig, har den att skåda ängar och bäckar, dunkla cypresslundar och rödskimrande rosengårdar, fradgande böljor och kristallklara elfver, gyldene köschkar och marmorglänsande springkällor, flaggande skepp och högtsväf vande domer och de sju Bospho- rens vikar, i hvar och én afhvilka, liksom i Medeas troUkettlar, den gamla naturen oupp- hörligt förjrngrad framstrålar med tusende vexlingar.

Då fadren, vid återkomsten fi'ån Egypten, röjde ånger och sorg öfver det anbefalta mordet, yppades, till hans utomor- dentliga glädje, att sonen ännu lefde, h vilken, dä han sedan kom på thronen, här lät anläg- ga eri praktfull trädgård, der han sjelf skall hafva planterat en af de stora cypresser, som ännu grönskar. Ea mera sydlig udde, som. Det finnas 1 21 moskéer, af hvilka den äldsta anlades af Sulejman i till minne af hans dotter Mihrmah.

Med dessa moskéer stå flera akademier och skolor i för- ening. Likaså är här ett boktryckeri och en mängd prunkande hospitaler, kaiier, karavan- seraljer, bad, kloster och lustslott, samt en stor, utmärkt skön cypressluud, som omskug- gar en af Constantinopels största begrafnings- platsar.

Skutari är ändtligen residens för en Mollaj under bvars jurisdiction den Asiatiska stranden af Bospboren Ijder. Det finnas ännu tre andra dylika öfverdomare, af hvilka eu bor i sjelfva Constantinopel, en i Ejub, samt en r Galata. Här stod ett gammalt ÅpoUos tempet, beryktadt för sina orakelspråk, och hållet i samma vördnad som det i Delphos, Delos, Claros och Patara. Under Peloponesiska kriget belägrades staden af Älcibiades, och förstördes i det Persiska af Darius. Efter Constantinopels pånyttfödelse genom Constantin, blef det i grund ödelagdt af Götherne.

Sedan åter till en del »ppbygdt af Cornelius Avitus, gick eld och svärd å njo öfver det under Justiniani regering, då Sara- eeniska fältherren Al-Munzar ända hit fram- trängt. Här, icke långt från stranden, låg källan Hermagorasj nu Haider Pascha.

Emellan tornet ©ch Digitized by Google Skutari-latidet, skall fordom hafva varit en stenkistmnr, hvilken Turkarne förstört. Den inbör- des kärleken förklarades genom dufvo-pdster och blomsterspråk; men då i detta seduare, oraklets orm insmugit sig» och stack Prinses- san i bröstet» skall det hafva lyckats kämpen, att komma sin älskarinna så nära» att han.

På dess sluttning ligga byarne Lilh och Stora Schamlidsche med en god källa, hvaröfver ett skönt» cupol-formigt hvalf blif- vit uppfördt. Hit komma jägarne till jagt- partier, älskande till kärleksmöte» vänner att dricka afskedsskålen» och drufvans tillbodjare Digitized by Google aid att njuta dess nektar.

Ej Kärleken nu mer kring myrtenhäcken För Gratierna till dans, vid stjernans nick. Af ingen Psyche svaras turtiirdufvan, Af ingen harpa ljuder negdéns lund. Sin bild så glödande i Bosphorns sund. Och Cynthia bil tog far på vestan vinden, Chariten okänd ler i liljans skrud. Och Sånggudinnorna ej mer frin Pinden 1 svanens bild förstås, i echos ljud. Flera af dem voro på By- zantinske Kejsarnes tid, ea landsfdrvisningsort, och här utbytte flera Kejsarinnor purpurn mot Uoster-doket.

Denna ö är, förmédelst en utomordentligt förtjusande panorama af ange- näma kullar och dälder, doftande cypress- och pinje-lundar, spegelklara vikar och sund, en af de liiest besökta bland dessa små cy- klader, i hvars midt den ligger, och skall äf- ven från de äldsta tider hafva varit helgad åt vårens och sommarens njutning, under' det de andra ofta erinra om mörka fängelser och dystra celluler, der bödelsyxan- eller kloster- drägten väntade de i onåd fallne.

Bland tre här befintliga kloster, är St. Georgs det sköna- ste. Pä nordöstra sidan, ligger en liten stad, som bär öns namn. Dess- utom äro här trenne kloster. Deniia ö Sr, i synnerhet norrut, bättre odlad än de, öfriga, och fram- bringar i myckenhet oliver, granater, drufvor och allahanda trädgårdsfrukter. På bergen stå här och der små tallparker och terebinther, och dälderna prydas af cypresser och plataner.

Det är icke blott Olympos. I Hör hur Ijuft han sjunger, näktergalen: Snart är våren borta — och behagen. Min harpas gyldne strängar Stämmas blott,, att prisa blomstrens ängar, Och den Ijufya vårens rosenfesu Ty var lycklig, njut den glada dagen, Snart är våren borta — och behagen. Känn hvad Ijuflig vällukt lunden andas. Se hur liljans, rosens färger blandas. Allt till njutning och till vällust vaknar; Philomela blott den glädje saknar. Att ej Ahmed än sin älskling hör.

Ty var lycklig, njut den glada dagen. Af tulpaner, rosor, anemoner. Af nflrmser, blorastethjordens lanim. Fröjdens da, och nöjets kransar binden, Snart i vestans spär far nordanvinden Med sin Ha öfver blomstren fram. Se hur rosens purpur kinden målar. Se hur liljans alabaster strålar. På de Skönas perlegjutna barm. Snart är vireft borta — och behagen. Ned med hvarje nattens stilla stund.

Ty var lycklig, njut den glada dagen, Snart är våren borta — och behagen. Du anin älskling, du liain harpas ljud! Tystne sången då, med dagens Ijuanjng; Vetldens buller störer harpans tjusning. Digitized by Google Resan till Syrien. U ngefär pä samma ställe» der jag sednast. Däcket och det inre var fultproppadt med folk och varor af alla slag, samt så dunstande af rödlök, förskämda sar- deller och ruttna ostar, att det spridde om- kring sig en alldeles odräglig atmosfer.

Träng- seln var till den grad, att jag icke utan möda kunde armbåga mig fram till kajutan, för att hälsa Sabahun chair olå eller god dag på Ahmed, der han satt ofvaupå taket, på en liten matta, och rökte sin tripolitanska pipa.

Jag gjorde väl invändningar häremot, såsom ett elakt omerij i afseende på ordspråket: Snart ut- bredde sig nattens skuggor öfver arken och dess inbyggare, som sutto, hvar tich en pä Digitized by Google 11 plats, hopLrumpna liksom Stygens våkia- er, endast då Och då hemskt upplysta af de ammor, som i molnen reflecterades af elds- ädor från trenne särskilta punkter af StambuL ystnaden afhröts endast af vågornas svall och [uselmännens suckande utrop: Bäst jag så satt ooU ånkte på det flydda och närvarande, och er- or de.

Den klart uppgående ölen lyftade det täckelse, som natten utbredt, »ch färglade med sina gyldene strålar, den Digitized by Google I ' besynnerliga piligritns-tafla, som däcket fram« tedde.

Snart voro 1 åter till segels,, och befunno oss om afto- len, under en fullkomlig vindstilla, i mynnin- ;en af Hellesponten, midt emellan Europa och Lsien, under det skönaste skådespel. Having a look ahead to look you.

SWTOR is definitely a dump til they make? Right until then, combat together with the hacks. I carry on listening to the newscast talk about receiving boundless online grant applications so I have been looking around for the best site to get one. Could you advise me please, where could i acquire some?

I was extremely pleased to find this great site. I want to to thank you for your time for this fantastic read!! I definitely savored every bit of it and i also have you book-marked to look at new information in your website. I did however have a few technical glitches using this website, when I reload the site many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK?

Not that I am complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords. Make sure you update this again soon.. Jones and I have already been saving for just a new ebook on this topic and your short article has made us all to save our own money.

Your thoughts really responded to all our problems. In fact, more than what we had recognized previous to the time we came across your excellent blog. We no longer nurture doubts and also a troubled mind because you have actually attended to the needs right here. Jag är uttråkad på jobbet så jag bestämde mig för att kolla in din sida på min iPhone under lunchrasten. Jag gillar verkligen den kunskap du anger här och kan inte vänta med att ta en titt när jag kommer hem.

Jag är förvånad över hur snabbt din blogg lastas på min mobiltelefon.. Iaf , awesome blogg! I dont suppose Ive learn anything like this before. So good to seek out any individual with some authentic ideas on this subject. Sodium Lauryl Sulfate impacts proteins in your own entire body by performing like a bridge involving body fat soluble and drinking water soluble components in a very protein nucleus.

This sales opportunities to excessive degeneration of the protein structure. However, what concerning the bottom line? Are you certain about the supply? Results using a computer for an internet net business enterprise is closer at hand in the event you screen aptitude. Attempt to select work at your home small business that taps into your strengths.

Hello, This is a really nice looking site. Are you a website designer or did someone make this lovely design for you? Avoid predicaments where the surface may possibly be scratched, and be cautious regarding which cleaning solution you utilize on the surface region. Awesome site you have here but I was curious about if you knew of any forums that cover the same topics talked about here?

If you have any recommendations, please let me know. Gout is actually the buildup of uric acid inside the articular cartilage of joints, tendons and tissues. This inflammation may cause significant agony which, if still left untreated, might cause significant tissue destruction. Thanks for another informative site. Where else could I get that type of info written in such an ideal way? To understand hypnosis correctly, a home examine study course should really include things like audio, video clip and also a specified stage of training unique.

The sales of organic pesticides have higher over the last couple of decades and thus hold the fruit and vegetables manufactured insect cost-free largely for the reason that in their acceptance. They are really dependent on substances happening in nature. Is there anybody else having similar RSS problems? Anyone who knows the answer can you kindly respond? I am glad to be one of many visitants on this outstanding internet site: Very helpful advice in this particular post! It is the little changes that make the most significant changes.

I require an expert on this space to unravel my problem. Having a look forward to see you. This is the fitting blog for anybody who needs to find out about this topic. You understand a lot its almost onerous to argue with you not that I actually would need…HaHa.

You positively put a brand new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, just nice! Your writing is fine and gives food for thought. I wish you that you frequently publish new texts and invite you to greet me. I get pleasure from, lead to I discovered exactly what I used to be having a look for. Thanks, I have been seeking for facts about this subject matter for ages and yours is the best I have discovered so far. An interesting discussion is definitely worth comment.

Thank you for sharing superb informations. Your website is very cool. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles.

You, my pal, ROCK! I found just the info I already searched everywhere and just could not come across. What a great website. Everything is very open with a really clear explanation of the challenges. It was really informative. Your site is very useful. Within the instance of palmar hyperhidrosis, the perspiring on the arms is too much.

Sweating is a tiring exercise in itself which is often exacerbated by workout. This may possibly be the correct weblog for every person who is wishes to learn about this topic. You certainly put a complete new spin over a subject thats been revealed for several years. Great stuff, just fantastic! I used to be suggested this blog via my cousin. I am not positive whether or not this put up is written by him as nobody else know such certain approximately my problem.

The knowledge component of fishing is immense. Using the right tools can help you cast and reel from the fish but how wherever and what to fish for is even more vital. Avoid predicaments where the surface could be scratched, and be careful as to which cleansing answer you utilize to the surface area area. A formidable share, I simply given this onto a colleague who was doing slightly evaluation on this. And he actually purchased me breakfast as a result of I found it for him..

So let me reword that: Thnx for the deal with! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love studying more on this topic. If potential, as you grow to be expertise, would you thoughts updating your blog with more particulars? It is extremely useful for me.

Huge thumb up for this weblog publish! Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. There may be some validity but I will take hold opinion till I look into it further.

Good article , thanks and we wish extra! Added to FeedBurner as nicely. Fortunate me I discovered your web site accidentally, and I am shocked why this accident did not took place in advance! One thing is the fact that one of the most typical incentives for utilizing your card is a cash-back or rebate provision. After examine a couple of of the weblog posts in your web site now, and I actually like your method of blogging.

I bookmarked it to my bookmark website checklist and can be checking back soon. Pls take a look at my web site as well and let me know what you think. Any help would be enormously appreciated! I truly appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. Also, I have shared your website in my social networks! You made some decent points there. I looked on the internet for the topic and found most individuals will approve with your website.

Hi there, just became alert to your weblog via Google, and found that it is actually informative. I am gonna watch out for brussels. Numerous folks will probably be benefited from your writing. Do you have any suggestions? I think other website proprietors should take this internet site as an model, very clean and great user pleasant style and design. Hello there, I discovered your web site by the use of Google whilst searching for a comparable topic, your site came up, it appears good.

I have bookmarked it in my google bookmarks. I just finished mine and I was looking for some design ideas and you gave me a few. May I ask you whether you developed the website by youself? Undeniably believe that that you stated. Your favorite reason seemed to be on the internet the easiest thing to remember of. You managed to hit the nail upon the top as smartly as defined out the whole thing without having side-effects , other people can take a signal.

Will likely be again to get more. I did however expertise a few technical points using this site, since I experienced to reload the web site many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK?

Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Ensure that you update this again soon.. I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site?

I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform. A fantastic web page will on the other hand ensure that it does not overwhelm you with too substantially information at a go. A formidable share, I just given this onto a colleague who was doing slightly analysis on this.

And he in reality purchased me breakfast as a result of I discovered it for him.. But yeah Thnkx for spending the time to debate this, I really feel strongly about it and love studying extra on this topic.

If possible, as you turn out to be expertise, would you mind updating your weblog with extra particulars? It is highly useful for me. Big thumb up for this weblog submit! Thanks for another wonderful article. Where else could anyone get that kind of info in such a perfect way of writing? I have a presentation next week, and I am on the look for such info. One thing is one of the most common incentives for making use of your credit card is a cash-back or even rebate offer. Thank you for another magnificent post.

Where else could anybody get that kind of info in such an ideal way of writing? The house Organization Option on the net has confirmed to be a successful and certainly built-in marketplace. There are plenty of schooling techniques which endeavor to offer a worldwide small business for all. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something which I think I would never understand.

It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it! Hej Jag vet att detta är off topic men jag undrar om du visste av någon widgets kunde jag lägga till min blogg som automatiskt Tweet My nyaste Twitter-uppdateringar.

Jag har letat efter en plug-in här under ganska lång tid och hoppades kanske skulle ha viss erfarenhet av något sådant. Hör av dig om du stöter på något. Jag tycker verkligen att läsa din blogg och jag ser fram emot era nya uppdateringar. After I originally commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now every time a comment is added I get four emails with the identical comment.

Is there any method you possibly can remove me from that service? This site was… how do I say it? Finally I have found something which helped me.

Please let me know so that I could subscribe. When temperatures get greater than , scalding can occur. Also, having the settings above F, tends to use much more power than lower temperatures do. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info.

Thanks for the post. I will certainly comeback. You can find truly quite a few particulars like that to take into consideration. That could be an excellent point to deliver up. I offer the concepts above as common inspiration but clearly you will find questions just like the 1 you bring up exactly where the most essential factor can be working in sincere good faith. Thanks for this post. I certainly agree with what you might be saying.

À quoi bon ne pas intervenir du dépendant quel porte le plus à coeur occupe majorité depuis lecteurs? I need to say, as a good deal as I enjoyed reading what you had to say, I couldnt aid but lose interest right after a even though. Its as if you had a fantastic grasp on the subject matter, but you forgot to consist of your readers.

Possibly you need to consider this from far far more than 1 angle. Or maybe you shouldnt generalise so considerably. Its far better in the event you take into consideration what others may possibly need to say rather of just going for a gut reaction to the subject. Take into consideration adjusting your own believed method and giving others who may possibly read this the benefit of the doubt. Thanks for discussing your ideas listed here. The other point is that every time a problem comes up with a computer motherboard, individuals should not take the risk connected with repairing that themselves because if it is not done right it can lead to irreparable damage to the full laptop.

In most cases, it is safe to approach your dealer of a laptop for that repair of that motherboard. I am also a specialist in this topic so I can understand your effort. Kredit für Gebrauchtwagen ist selten einfach zu bekommen. Wenn Sie sich Geld leihen wollen, z. I am hoping the same high-grade web site post from you in the upcoming as well.

In fact your creative writing skills has encouraged me to get my own website now. Actually the blogging is spreading its wings fast. Your write up is a great example of it. Just wish to say your article is as astounding. The clearness in your put up is simply excellent and i can think you are knowledgeable on this subject. Well with your permission let me to grasp your RSS feed to keep updated with imminent post. Thanks 1,, and please keep up the enjoyable work. I blog frequently and I truly thank you for your content.

This great article has really peaked my interest. I am going to book mark your blog and keep checking for new details about once per week. I subscribed to your Feed too. Please keep us informed like this. Thank you for sharing. I definitely enjoy reading everything that is written on your website. Keep the posts coming. I very glad to locate this internet site on bing, just what I was seeking for: D as properly saved to favorites.

There are surely a lot of particulars like that to take into consideration. That could be a good level to deliver up. I offer the thoughts above as basic inspiration nevertheless clearly you can find questions just like the one you bring up the location the most critical thing shall be working in sincere great faith.

I agree with the data you have written so eloquently here. You actually make it seem so easy with your presentation however I to find this topic to be actually something which I feel I would never understand.

It sort of feels too complicated and extremely vast for me. I and also my guys appeared to be checking the nice key points found on the website and then suddenly I had an awful suspicion I had not expressed respect to the blog owner for those techniques.

All the boys ended up for that reason thrilled to study all of them and have in reality been using them. Thank you for simply being well kind and for pick out these kinds of perfect things millions of individuals are really desirous to discover. Our own honest apologies for not expressing appreciation to you sooner. Some people do obtain the notice that they have been officially dropped by their insurance company and several have to scramble to get more insurance following a cancellation.

Low-cost auto insurance rates are usually hard to get following a cancellation. Knowing the main reasons pertaining to auto insurance cancelling can help motorists prevent completely losing in one of the most vital privileges offered.

Thanks for the tips shared by your blog. In these days of austerity along with relative anxiousness about running into debt, many individuals balk contrary to the idea of using a credit card to make purchase of merchandise and also pay for any occasion, preferring, instead to rely on the particular tried and trusted procedure for making transaction — raw cash.

This blog post could not be written much better! Going through this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I appreciate you for sharing! So when heating and cooling your property working with reverse cycle air conditioning there are certain factors to look at.

If all this appears all far too challenging you then may possibly just really need to place oneself into your fingers within your air conditioning businesses chosen contractor.

Consequently it really is critical you choose the most effective it is possible to. This really is the extremely 1st time I frequented your web page and to this point? I surprised with the analysis you created to make this specific submit extraordinary. Aprons tend to typically be made out of sturdy cotton fabric, lightweight materials did not often be used. As they are commonly really very easy to come up with a great deal of individuals will acquire an apron pattern and have a look at at generating a single on their own.

I am hoping the same high-grade blog post from you in the future as well. Actually your creative writing abilities has encouraged me to get my own site going now. Really blogging is spreading its wings and growing rapidly. Your write up is a good example. Well I really enjoyed reading it. This subject procured by you is very constructive for proper planning. In the event you can attract bait fish to your strike zone you have a great chance of nailing a nice big fish.

Hello, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, amazing blog! I enjoy what you guys are usually up too. Such clever work and reporting! To discover hypnosis correctly, a home research training course really should include audio, video in addition to a selected stage of education exclusive.

It is robust to seek out another person prepared to devote some time and dollars to build this content material and give anything absent for free. If house enhancement tasks are inside your thoughts, you can be thinking about the numerous things which are concerned in the numerous projects you have established forth.

A great amount of planning and planning is always important, but you also need advice to obtain your ideas headed within the correct path for the particular venture.

These tips are a perfect starting stage to gather the knowledge required to make educated choices for your home improvement tasks. I ought to say, as a good deal as I enjoyed reading what you had to say, I couldnt assist but shed interest right after a although. Its as in the event you had a fantastic grasp on the topic matter, but you forgot to contain your readers. Possibly you ought to consider this from far far more than one angle.

Or possibly you shouldnt generalise so considerably. Its better in case you consider what other people might have to say rather of just going for a gut reaction towards the topic. Think about adjusting your personal believed approach and giving others who might read this the benefit with the doubt.

I blog quite often and I seriously thank you for your information. Your article has truly peaked my interest. I am going to book mark your website and keep checking for new details about once per week.

I opted in for your RSS feed too. Can I just say what a aid to find someone who actually is aware of what theyre talking about on the internet. You undoubtedly know the way to bring an issue to light and make it important. More individuals must read this and understand this facet of the story.

I cant imagine youre no more common since you definitely have the gift. Thanks for the sensible critique. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. Hello my family member! I want to say that this article is awesome, great written and come with approximately all important infos.

I would like to peer extra posts like this. It seems to me that this web site doesnt download in a Motorola Droid. Are other folks getting the same issue? I enjoy this blog and dont want to have to skip it any time Im away from my computer.

Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he just bought me lunch because I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thank you for lunch!

Outstanding post, I conceive people should larn a lot from this blog its rattling user pleasant. Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was wondering your situation; many of us have developed some nice procedures and we are looking to exchange solutions with others, be sure to shoot me an email if interested. It is important to comprehend with one of these good results is usually that they can be extremely possible with the help of e-mail marketing. Just wish to say your article is as astonishing.

The clarity in your post is just nice and i can assume you are an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the rewarding work. Thank you a lot for sharing this with all of us you actually understand what you are talking about! We may have a hyperlink change contract between us!

I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great. Well I observe that the article is rather solid as it talks about plenty of good info. Anyhow, was curious whether you would like to exchange web links with my web portal, as I am searching to compile more links to further spear point and gain better web exposure for my website.

I do not mind you positioning my links at the sitewide page, just approving this links on this particular page is good and sufficient.

Anyway, please message me back at my web space if you are interested in swapping links, I would really like that. Thanks a lot and hopefully to hear from you soon! I just could not depart your site before suggesting that I really enjoyed the standard info a person provide for your visitors?

Is going to be back often in order to check up on new posts. I will recommend this website! I have a blog on blogger and every time i go to my blog it counts it as a page view even when im logged in. How do i make it only count the views from other people?.

I actually went more than this site and that i consider you will have a lots of outstanding details, bookmarked as their favorite:. I must spend a while learning much more or working out more. Thanks for fantastic information I was in search of this info for my mission. Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and everything. Your content is excellent but with pics and videos, this blog could undeniably be one of the best in its niche.

Spot on with this write-up, I truly feel this website needs much more attention. Wholesale purses and handbags are the way for you to own your on business that you have been wanting for years. Watch the money roll in when selling handbags and purses wholesale. This is a trick that retail stores have know about for ages. The income you will be making will astound you.

Since you will be buying such high quality purses in bulk you will be amazed at what low prices you will receive them at. You will be getting the same styles, fabrics. I need to say, as a whole lot as I enjoyed reading what you had to say, I couldnt assist but shed interest right after a whilst.

Its as should you had a amazing grasp on the subject matter, but you forgot to consist of your readers. Maybe you must consider this from far a lot more than 1 angle. Its far better should you think about what others could need to say rather of just going for a gut reaction towards the topic. Consider adjusting your own believed process and giving others who may read this the benefit of the doubt.

The other day, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone! Someone necessarily assist to make severely articles I might state.

That is the very first time I frequented your website page and so far? I amazed with the analysis you made to create this actual post extraordinary. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand.

It seems too complex and extremely broad for me. This is a good posting, I was wondering if I could use this write-up on my website, I will link it back to your website though. If this is a problem please let me know and I will take it down right away. Your website provided us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our whole community will be thankful to you. I believe this web site holds some really fantastic information for everyone.

It is really a nice and helpful piece of information. I am happy that you simply shared this useful info with us. Please stay us informed like this. What are you indicating, man? I understand everyones got their own thoughts and opinions, but really? Listen, your website is awesome. I like the hard work you put into it, particularly with the vids and the pics. Theres gotta be a better way to say this, a way that doesnt make it seem like everybody here is stupid!

So good to seek out any person with some authentic ideas on this subject. Hey there this is a wonderful post. Hey, I think your website might be having browser compatibility issues. Other then that, very good blog! Hi my loved one! I wish to say that this article is amazing, great written and come with approximately all vital infos. I would like to look extra posts like this. Keep up the great work! You know, lots of people are searching around for this information, you can help them greatly.

I like firefox MUCH better than IE but on certain occasions i would have a ff winfdow open and it shows the window error thing. What are you stating, man? I realize everyones got their own view, but really? Listen, your weblog is cool. I like the effort you put into it, specifically with the vids and the pics.

Theres gotta be a better way to say this, a way that doesnt make it seem like everyone here is stupid! An fascinating dialogue is worth comment. My best compliment for argouments. We see ours posts. I advise you yours see. A lot of helpful info here. I am sending it to several friends ans additionally sharing in delicious. And certainly, thanks on your sweat!

You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. I surprise how much effort you put to create such a magnificent informative site.

I think this is among the most vital information for me. But want to remark on some general things, The site style is great, the articles is really excellent: Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? My website discusses a lot of the same topics as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to shoot me an email.

Terrific blog by the way! I am just getting started on the Internet. I am retired now. I can see that there is a rich diversity in the blogs I am reading and I am trying to leave some comment whereever I visit. Your blog is not like most of the blogs that I read on the Internet, and I like the style of what you are presenting here. I not only read and comment on the blogs of others but I now have my own weblog and my own website. In the text boxes I have entered my email address and my website URL.

I hope you approve that I did this. It seems to be customary so I went ahead with it. I need to say, as a good deal as I enjoyed reading what you had to say, I couldnt assist but shed interest right after a even though.

Its as if you had a wonderful grasp on the subject matter, but you forgot to incorporate your readers. Possibly you ought to think about this from far a lot more than 1 angle. Or perhaps you shouldnt generalise so considerably. Its greater should you take into consideration what others might need to say rather of just going for a gut reaction towards the topic.

Take into consideration adjusting your personal believed process and giving other people who might read this the benefit of the doubt. It truly is not that I want to duplicate your web web-site, but I really like the style. Could you tell me which style are you using?

Or was it custom produced? I encourage you to figure out how to use these tools as they can really make our words online much additional effective and heard.

Thanks for sharing superb informations. Your site is very cool. I am impressed by the details that you¡¦ve on this blog. What a great site. I am very happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc. Thanks quite a bit for being our lecturer on this issue. We enjoyed your own article greatly and most of all enjoyed the way you handled the issues I widely known as controversial.

You happen to be always rather kind towards readers seriously like me and assist me to in my existence. There is a problem along with your site in web explorer, would check this¡K IE nonetheless is the marketplace chief and a big part of other folks will miss your excellent writing because of this problem.

Perfectly composed written content, thanks for information. Some truly superb work on behalf of the owner of this website , absolutely outstanding subject matter. I was wondering if you ever considered changing the structure of your site?

Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 images.

Maybe you could space it out better? Wir sind ein lustiger Haufen der zusammen fand. Wir haben uns auf Anhieb so gut verstanden, dass wir einen eigenen Clan gründeten und dieser auch bisher klasse läuft.

Wir sind ein Multigaming-Clan der alle Genre umfasst. Wenn ihr also eine freundliche, familiäre Umgebung beim spielen bevorzugt, würden wir uns freuen mit, Euch die Gamingwelt zu erkunden. Thanks a ton for being my lecturer on this subject matter. My partner and i enjoyed the article a lot and most of all enjoyed reading the way you handled the issues I regarded as being controversial.

You happen to be always rather kind to readers really like me and assist me to in my life. Pretty section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts.

I did however expertise several technical points using this website, since I experienced to reload the website lots of times previous to I could get it to load correctly. Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords.

Ensure that you update this again very soon.. But, what in regards to the conclusion? Are you positive in regards to the supply? To teach well we need not say all that we know Successful teachers are effective in spite of the psychological theories they suffer under.

Wonderful goods from you, man. You make it entertaining and you still care for to keep it smart. This is really a wonderful web site. I ought to say, as a good deal as I enjoyed reading what you had to say, I couldnt assist but shed interest after a even though. Its as in the event you had a fantastic grasp on the topic matter, but you forgot to include your readers. Perhaps you must consider this from far more than 1 angle.

Its better if you consider what other people may possibly have to say instead of just going for a gut reaction towards the subject. Consider adjusting your personal believed procedure and giving others who may read this the benefit of the doubt. Simply wish to say your article is as surprising. The clearness in your post is simply spectacular and i can assume you happen to be an expert on this topic.

Well with your permission allow me to grab your RSS feed to preserve updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the enjoyable work. Thank you for the blog post. Jones and I are saving for just a new guide on this topic and your article has made all of us to save money. Your ideas really responded to all our queries.

In fact, more than what we had thought of before we came upon your great blog. I no longer have doubts as well as a troubled mind because you have truly attended to our own needs here. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content material as you probably did, the internet might be much more useful than ever before. Great goods from you, man. You make it entertaining and you still take care of to keep it wise.

I cant wait to read much more from you. This is actually a tremendous web site. Lucky me I recently found your blog by accident stumbleupon. You are my inspiration, I own few blogs and sometimes run out from post: He who commands the future conquers the past.

Good write-up, I¡¦m regular visitor of one¡¦s site, maintain up the nice operate, and It is going to be a regular visitor for a lengthy time. This really is a excellent weblog. Keep up all the function. I too adore to weblog. This is fantastic everyone sharing opinions.

I¡¦ve recently started a site, the information you provide on this web site has helped me greatly. Is there any way you can remove people from that service? You are my inhalation, I possess few blogs and occasionally run out from brand: Just wanna comment that you have a very decent internet site , I like the style and design it actually stands out. I did however expertise some technical points using this web site, as I experienced to reload the web site a lot of times previous to I could get it to load correctly.

Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and can damage your high quality score if ads and marketing with Adwords. This is a fantastic site, will you be involved in doing an interview about just how you created it?

If so e-mail me! Today, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see if it can survive a twenty five foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone! You have some really great articles and I believe I would be a good asset. Please shoot me an e-mail if interested.

I suppose its ok to use some of your ideas!! Kindly permit me understand in order that I could subscribe. Very interesting points you have remarked, thankyou for putting up. What might you suggest about your post that you simply made some days in the past? What are you saying, man? I know everyones got their own view, but really? Listen, your blog is neat. I like the effort you put into it, specially with the vids and the pics. I am very happy to see your article.

Thanks so much and i am taking a look forward to contact you. Will you kindly drop me a e-mail? A whole lot of corporations have begun to ship out free makeup samples.

I recognize everyones got their own opinion, but really? I like the work you put into it, particularly with the vids and the pics. I constantly wished to produce in my internet web site a thing like that. Can I take element of the publish to my blog?

I really like your writing style, excellent information, appreciate it for posting: Did you hire out a developer to create your theme? Ah, I discover the very fact has limitless debatable points. Anyway, you did an important job in writing the publish, and would like to reward you for the arduous work.

Sustain with the great job! My brother suggested I would possibly like this website. He used to be totally right. This publish truly made my day. You can not imagine simply how a lot time I had spent for this information!

I want to say that this article is awesome, nice written and come with almost all significant infos. I would like to see extra posts like this. I am very satisfied to look your article. Thank you so much and i am looking forward to contact you.

Will you kindly drop me a mail? Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is wonderful blog. I will certainly be back. This is the second time visiting now and I just wanted to say I truley get pleasure from reading your site. I have decided to bookmark it at stumbleupon. I think this site contains some rattling superb info for everyone.

A podiums is likely to be put on to make sure you opportunity adversaries while living through because flames appliance prints, rockets, going slower prints, anti-air, in addition to fire throwers. The Honua Kai will be the hottest holiday resort on Boasts and is Thirty-five years newer as compared to any kind of vacation resort upon Northern Offers. The Honua Kai can be a condo-hotel each apartment is actually privately owned so when the property owner is not right now there the property is actually placed into your leasing pool.

There is often a internet site that will adopts fantastic fine detail regarding the Honua Kai: I is going to be coming back aimed at your site for additional soon. What may you recommend in regards to your submit that you simply made some days ago? I really love how it is simple on my eyes and the data are well written.

I am wondering how I might be notified whenever a new post has been made. Have a great day! Congratulations for posting such a useful blog. There usually are extremely couple of individuals who can write not so easy articles that creatively.

Keep up the good writing!! I dont suppose Ive read anything like this before. So nice to find somebody with some original thoughts on this subject. Utterly composed subject material, thank you for entropy. Let him write it. A unique discussion will be really worth remark. Simply desire to say your article is as surprising. The clearness in your post is just cool and i could assume you are an expert on this subject.

Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the enjoyable work. A person essentially help to make seriously articles I would state.

Eskort borås gay kåta horor

Student homo eskort shemale mary ann